Badania psychotechniczne

Badania psychotechniczne
20
Mar

Kto potrzebuje badań psychotechnicznych?

Często mamy wątpliwości, kiedy potrzebne są nam do pracy badania psychotechniczne, a kiedy nie.  Reguluje to Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. (Dz.U.96.62.287) dotyczące wykazu rodzajów prac wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej.

Wykaz popularnych prac, przy których wymagane są badania psychotechniczne

Prace przy obsłudze suwnic sterowanych z kabiny i zdalnie sterowanych.

Prace przy obsłudze podnośników i platform hydraulicznych.

Prace przy obsłudze układnic magazynowych.

Prace przy obsłudze żurawi wieżowych i samojezdnych.

Prace operatorów samojezdnych ciężkich maszyn budowlanych i maszyn drogowych.

Prace operatorów pulpitów sterowniczych urządzeń technologicznych wielofunkcyjnych i wielozadaniowych.

Prace przy obsłudze urządzeń walcowniczych przy wprowadzaniu pasm do wykrojów walcowniczych przy użyciu narzędzi ręcznych.

Prace kierowców: autobusów, pojazdów przewożących materiały niebezpieczne oraz pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 16 ton i długości powyżej 12 m, trolejbusów i motorniczych tramwajów.

Prace przy liniach napowietrznych niskich, średnich i wysokich napięć.

Prace przy obsłudze urządzeń ciśnieniowych podlegających pełnemu dozorowi technicznemu.

Prace przy materiałach łatwo palnych, środkach toksycznych i materiałach biologicznie zakaźnych.

Prace przy wytwarzaniu, transportowaniu, wydawaniu i stosowaniu materiałów wybuchowych i samozapalnych.

Prace maszynisty maszyn wyciągowych, sygnalisty szybowego, operatora samojezdnych maszyn przodkowych, operatora pojazdów pozaprzodkowych i samojezdnych maszyn pomocniczych, maszynisty lokomotyw pod ziemią, rewidenta urządzeń wyciągowych – w podziemnych zakładach górniczych.

Prace maszynisty wiertniczego i operatora maszyn podstawowych – w odkrywkowych zakładach górniczych.

Prace mechanika i maszynisty wiertni, operatora i kierowcy agregatów cementacyjnych zasobników oraz urządzeń do intensyfikacji wydobycia ropy i gazu – w zakładach górniczych wydobywających kopaliny metodą otworów wiertniczych i w zakładach wykonujących prace geologiczne.

Prace na wysokości na masztach i wieżach antenowych.

Prace na wiaduktach i mostach.

Wykaz niszowych prac, przy których wymagane są badania psychotechniczne

Prace pilota samolotowego, śmigłowcowego i szybowcowego, balonu wolnego i skoczka spadochronowego zawodowego.

Prace nawigatora lotniczego i mechanika pokładowego w lotnictwie.

Prace kontrolera ruchu lotniczego.

Prace badawcze, doświadczalne i technologiczne, związane bezpośrednio z eksploatacją oraz obsługą ruchu reaktorów jądrowych, akceleratorów, generatorów neutronów, komór do produkcji źródeł promieniotwórczych.

Prace kaskadera filmowego.

Prace treserów dzikich zwierząt i akrobatów cyrkowych.

Prace przy obsłudze urządzeń mechanicznych, związanych z czynnościami wyburzeniowymi.

Prace drużyn trakcyjnych oraz maszynistów – operatorów samojezdnych ciężkich maszyn torowych i kierowców drezyn motorowych.

Prace nastawniczego, ustawiacza i manewrowego na kolei i na zakładowych bocznicach kolejowych oraz prace dyżurnego ruchu na kolei.

Prace przy montażu i remoncie sieci trakcyjnych.

Prace przy obsłudze instalacji chemicznych do produkcji gazów toksycznych lub tworzących mieszaniny wybuchowe z powietrzem.

Prace z otwartymi źródłami promieniotwórczymi w pracowniach klasy I i II.

Prace związane ze stosowaniem promieniowania jonizującego do celów diagnostycznych i terapeutycznych w zakładach opieki zdrowotnej, z wyjątkiem przypadków dotyczących ratowania życia ludzkiego.

Prace doświadczalne z nowymi rodzajami uzbrojenia i amunicji.

Prace remontowo-konserwacyjne przy amunicji i jej konfekcjonowaniu.

Prace związane z oczyszczaniem terenu z przedmiotów wybuchowych i niebezpiecznych.

Prace pilota morskiego.

Prace przy obsłudze znaków nawigacyjnych na wodzie.

Prace przy technicznej obsłudze wodowania statków.

Badania psychotechniczne dla operatorów urządzeń UTB

Jak widać w powyższym wykazie, operatorzy urządzeń transportu bliskiego, czyli m.in. suwnic, żurawi oraz podestów ruchomych muszą przechodzić badania psychotechniczne.  Jeśli zamierasz zostać operatorem UTB i zrobić u nas kurs  masz możliwość zrobienia badań psychotechnicznych w naszej pracowni.

 

Call Now Button