Pytania UDT z zakresu obsługi podestów ruchomych przejezdnych z odpowiedziami!

Część 1

1. Urządzenie techniczne objęte dozorem technicznym może być eksploatowane na podstawie:
2. Które z wymienionych czynności nie należą do zakresu obowiązków obsługującego UTB:
3. Terminy przeglądów konserwacyjnych urządzeń technicznych:
4. Dozorem technicznym nazywamy:
5. Dozór techniczny nad urządzeniami technicznymi wykonuje:
6. Zmiana parametrów technicznych lub zmiana konstrukcji urządzenia technicznego traktowana jest jako:
7. Uzgodnioną naprawę lub modernizację urządzeń technicznych maże wykonać:
8. Ustawa o dozorze technicznym określa następujące formy dozoru technicznego:
9. Decyzję zezwalającą na eksploatację urządzenia technicznego wydaje:
10. Obsługujący urządzenie techniczne może podjąć pracę gdy:
11. Obsługujący urządzenie techniczne może podjąć pracę gdy:
12. W przypadku nieprzestrzegania przez eksploatującego przepisów o dozorze technicznym eksploatujący:
13. W przypadku stwierdzenia zagrożenia dla życia lub zdrowia ludzkiego oraz mienia i środowiska inspektor:
14. W przypadku niebezpiecznego uszkodzenia urządzenia technicznego lub nieszczęśliwego wypadku eksploatujący:
15. Zaświadczenie kwalifikacyjne do obsługi może zostać cofnięte przez:
16. Urządzenia techniczne nieobjęte dozorem technicznym to:
17. Urządzenia techniczne objęte dozorem technicznym to:
18. Niebezpieczne uszkodzenie urządzenia technicznego to:
19. Nieszczęśliwy wypadek to:
20. Odpowiedzialnym za zapewnienie właściwej obsługi i konserwacji urządzenia technicznego jest:
21. Wymagane przepisami prawa przeglądy konserwacyjne wykonuje:
22. Dziennik konserwacji urządzenia technicznego prowadzi:
23. Badania odbiorcze przeprowadza się dla urządzeń technicznych:
24. Badania okresowe przeprowadza się dla urządzeń technicznych objętych dozorem:
25. Nieobecność konserwującego na badaniu urządzenia technicznego wymaga min.:
26. Kandydat na obsługującego urządzenie techniczne musi:
27. Obsługujący urządzenie techniczne ma obowiązek przerwać pracę gdy:
28. Terminy przeglądów konserwacyjnych urządzenia mogą być określone:
29. Terminy badań okresowych i doraźnych kontrolnych UTB określone są:
30. Obowiązkiem obsługującego urządzenie techniczne jest:
31. Urządzenie techniczne można eksploatować na podstawie:
32. Po wykonanych czynnościach przy urządzeniu technicznym inspektor sporządza:
33. Naprawę i modernizację urządzenia technicznego wykonuje:
34. Bezpośrednio odpowiedzialnym za bezpieczną eksploatację urządzenia technicznego jest:
35. Informacje dotyczące zasad bezpiecznej obsługi urządzenia są zawarte w:
36. W ramach czynności przed rozpoczęciem pracy obsługujący:
37. Zaświadczenia kwalifikacyjne do obsługi urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu wydaje:
38. Przeciążanie UTB w trakcie pracy:
39. Badania doraźne eksploatacyjne wykonuje się m.in.:
40. Obowiązki obsługującego określone są:
41. Badania okresowe urządzenia technicznego są wykonywane przez:
42. Jednostką dozoru technicznego jest:
43. Zaświadczenia kwalifikacyjne uprawniające do obsługi urządzeń technicznych ważne są na terenie:
44. Obowiązek stosowania środków ochrony indywidualnej przez operatorów urządzeń technicznych wynika z:
45. Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie rodzajów urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu przepisom dozoru technicznego podlegają:
46. Instrukcja eksploatacji może nie zawierać:
47. Księga rewizyjna urządzenia musi zawierać:
48. Decyzja wydana przez UDT:
49. Do egzaminu sprawdzającego kwalifikacje może przystąpić osoba, która:
50. Po zakończonym badaniu technicznym z wynikiem pozytywnym inspektor UDT:
51. Zaświadczenia kwalifikacyjne:
52. Dokonujący przeróbek urządzenia technicznego bez uzgodnienia z organem właściwej jednostki dozoru technicznego:
53. Kto dopuszcza do eksploatacji urządzenie techniczne bez ważnej decyzji zezwalającej na eksploatację:
54. Instrukcja eksploatacji to:
55. Zaświadczeń kwalifikacyjnych do obsługi nie wymaga się:
56. Osoba posiadająca zaświadczenia kwalifikacyjne może obsługiwać:
57. Obowiązkiem obsługującego urządzenie techniczne jest:
58. Zaświadczenie kwalifikacyjne do obsługi urządzeń technicznych są:
59. Obsługujący który jest świadkiem wypadku ma obowiązek:
60. Formami dozoru technicznego są:
61 Zaświadczenia kwalifikacyjne do obsługi urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu wydaje:
62 Komisja egzaminacyjna powiadamia osobę zainteresowaną o wyniku egzaminu:
63 Dziennik konserwacji powinien być prowadzony:
64 Instrukcja stanowiskowa:
65 Po upływie terminu ważności zaświadczenia kwalifikacyjnego do obsługi urządzenia obsługujący:
66 Przedłużenie ważności zaświadczenie kwalifikacyjnego następuje:
67 Udźwig UTB to parametr urządzenia bezpośrednio związany z:
68. Informacja dotycząca udźwigu urządzenia może być zawarta:
69 Prawidłowe określonie jednostki udźwigu to:
70. Wysięg podestu to:
71. Składnikiem wykresu pola pracy podestu nie jest:
72. O ile wytwórca nie określi inaczej przeglądy konserwacyjne podestów przejezdnych powinny być wykonywane nie rzadziej niż:
73. Badania okresowe podestów przejezdnych wykonywane są:
74. Operatorem podestu ruchomego sterowanego z platformy roboczej może być osoba która:
75. W przypadku podestów gdzie dopuszczalna ilość osób mogących przebywać na platformie roboczej jest większa niż 2, zaświadczenie kwalifikacyjne do obsługi musi posiadać:
76. W oparciu o przedstawiony rysunek określ maksymalny udźwig podestu:
77. W oparciu o przedstawiony rysunek określ maksymalną ilość osób, które mogą przebywać na platformie roboczej:
78. W oparciu o przedstawiony rysunek określ poprawne parametry pracy podestu:
79. Przedstawiony rysunek określa:
80. Przedstawiony rysunek określa:
81. Przedstawiony rysunek określa:
82. Paląca się lampka ostrzegawcza przy pokazanym symbolu graficznym występującym w niektórych podestach oznacza:
83. Podest oznaczony przedstawionym rysunkiem jest:
84. Przedstawiony rysunek określa:
85. Wybór pozycji A w przedstawionym rysunku oznacza:
86. Załączenie mechanizmu jazdy podestu nożycowego realizowane jest poprzez wychylenie dźwigni sterującej po wcześniejszym wciśnięciu przycisku oznaczonego literą:
87. Załączenie mechanizmu podnoszenia podestu nożycowego realizowane jest poprzez wychylenie dźwigni sterującej po wcześniejszym wciśnięciu przycisku oznaczonego literą:
88. Który z oznaczonych piktogramów oznacza funkcję skrętu kół jezdnych podestu:
89. Na maksymalny udźwig podestu z przedstawionego rysunku składa się:
90. Przedstawiony rysunek określa:
91. Wychylenie dźwigni sterującej w kierunku A powoduje:
92. Wychylenie dźwigni sterującej w kierunku B powoduje:
93. Wciśnięcie przycisków oznaczonych literą C znajdujących się na dźwigni sterującej powoduje:
94. Przedstawiony symbol określa:
95. Mechaniczny element bezpieczeństwa zabezpieczający podest nożycowy przed skutkami uszkodzenia kół jezdnych podczas jazdy z uniesioną platformą to oznaczony na rysunku element:
96. Mechaniczny element bezpieczeństwa zabezpieczający podest nożycowy przed skutkami uszkodzenia kół jezdnych podczas jazdy z uniesioną platformą to:
97. Akumulatory podestów przejezdnych elektrycznych:
98. Parametry podane przez producenta na tabliczce znamionowej akumulatorów to:
99. Wyłącznik bezpieczeństwa STOP jest:
100. Wyłącznik bezpieczeństwa STOP:
101. Wyłącznik bezpieczeństwa STOP:
102. Jednym ze sposobów zabezpieczenia podestu przed przypadkowym uruchomieniem dźwigni sterujących jest:
103. Prędkość jazdy podestu ruchomego przejezdnego wolnobieżnego:
104. Na wartość prędkości jazdy podestu ruchomego wolnobieżnego ma wpływ:
105. Podpory podestów ruchomych mają za zadanie:
106. Kolumna obrotowa podestu:
107. Jaka jest różnica pomiędzy wysięgiem a wysięgnikiem?
108. Zmiana wysięgu może być realizowana przez:
109. Wysięgnik teleskopowy podestu:
110. Zawór zwrotny sterowany (zamek hydrauliczny) w układzie hydraulicznym podestu zapewnia ochronę przed:
111. Jaki zawór zabezpieczający znajduje się w układzie hydraulicznym podpór?
112. Zawory zwrotne (zamki hydrauliczne) montuje się w układach:
113. Elementem wytwarzającym ciśnienie w układzie hydraulicznym podestu jest:
114. Zawór przelewowy instalowany w układzie hydraulicznym podestu:
115. Hydrauliczne elementy bezpieczeństwa to:
116. Zawór bezpieczeństwa w układzie hydraulicznym zabezpiecza:
117. Zamki hydrauliczne instalowane w układach hydraulicznych podestów:
118. Rozdzielacz hydrauliczny instalowany jest w układzie w celu:
119. Elementem wykonawczym w układzie hydraulicznym podestu jest:
120. Elementem chroniącym układ hydrauliczny przed nadmiernym wzrostem ciśnienia jest:
121. Sterowanie rozdzielaczem w układzie hydraulicznym podestu może być realizowane w sposób:
122. Zawór przelewowy w układzie hydraulicznym podestu podczas nadmiernego wzrostu ciśnienia kieruje olej:
123. W którym miejscu montowane są zawory zwrotne sterowane (tzw. zamki hydrauliczne)?
124. Kryteria i warunki poprawnego wykonania prób układu hydraulicznego ustala:
125. Gęstość oleju hydraulicznego w temperaturze ujemnej:
126. Co to jest "krawędź wywrotu"?
127. Dopuszczalna prędkość wiatru podczas pracy podestem wynosi:
128. Podesty ruchome są przeznaczone do:
129. Zabezpieczenia typu mechanicznego spotykane w podestach ruchomych przejezdnych to:
130. Zabezpieczenia typu elektrycznego spotykane w podestach ruchomych przejezdnych to:
131. Korekty rozstawienia podpór można dokonać:
132. Awaryjne opuszczanie w podestach wolnobieżnych nożycowych realizowane jest najczęściej:
133. Czujnik złożenia wysięgnika podestu montowanego na pojeździe w pozycję transportową zabezpiecza przed:
134. Kontakty poprawnego rozłożenia podpór w kierunku dół w podeście przejezdnym:
135. Narzędzia i elementy znajdujące się na platformie roboczej:
136. Na platformie roboczej mogą znajdować się:
137. Która z czynności jest szczególnie niebezpieczna podczas wykonywania prac na maksymalnej wysokości?
138. Która z czynności jest szczególnie niebezpieczna podczas wykonywania prac na maksymalnym wysięgu?
Wypełnij poniższy formularz, aby zobaczyć wyniki
Pytania UDT - podesty ruchome przejezdne
You got {{userScore}} out of {{maxScore}} correct
{{title}}
{{image}}
{{content}}

Część 2

139. Bezpieczna odległość rozstawienia podestu od krawędzi wykopu zależy od:
140. Bezpieczna odległość rozstawienia podestu od krawędzi wykopu zależy od:
141. Rozstawienie podestu przy krawędzi wykopu:
142. W oparciu o przedstawiony rysunek wskaż poprawny pomiar bezpiecznej odległości podestu od krawędzi wykopu:
143. Bezpieczna odległość pracy podestu od linii elektroenergetycznej:
144. Bezpieczna odległość podestu od skrajnych przewodów linii elektroenergetycznych o napięciu znamionowym od 1 do 15 kV wynosi:
145. Bezpieczna odległość podestu od skrajnych przewodów linii elektroenergetycznych o napięciu znamionowym od 30 do 110 kV wynosi:
146. Bezpieczna odległość podestu od skrajnych przewodów linii elektroenergetycznych o napięciu znamionowym od 15 do 30 kV wynosi:
147. W oparciu o przedstawiony rysunek wskaż prawidłowy pomiar minimalnej odległości od linii elektroenergetycznych:
148. Praca podestu w pobliżu linii elektroenergetycznej odległości mniejszej od wartości dopuszczalnej jest:
149. Wchodzenie lub schodzenie na/z platformy roboczej możliwe jest:
150. W oparciu o przedstawiony rysunek określ prawidłowe parametry podestu:
151. W oparciu o przedstawiony rysunek określ prawidłowe parametry podestu:
152. Zapewnienie odpowiedniego poziomu elektrolitu w akumulatorach podestów przejezdnych elektrycznych należy do obowiązku:
153. W ramach obsługi codziennej i oceny akumulatorów podestów przejezdnych elektrycznych operator sprawdza:
154. Operator po zauważeniu podczas jazdy palącej się lampki kontrolnej ciśnienia oleju silnika powinien:
155. Świecąca się lub migająca lampka serwisowa oznacza że:
156. Sprawne dźwignie sterujące:
157. W przypadku podestów wyposażonych w dwa lub więcej miejsc do sterowania:
158. W ramach obsługi codziennej operator sprawdza czy:
159. Sprawny układ bezpieczeństwa z chwilą rozłożenia podpór w podestach nożycowych powinien:
160. Bezpieczny sposób sprawdzenia działania zaworu przelewowego w podestach przeprowadza się:
161. O ile wytwórca nie określi inaczej maksymalna wartość opadania platformy roboczej wynosi:
162. Podczas pracy mechanizmem obrotu stateczność podestu:
163. Niebezpieczne ruchy podestu wysięgnikowego które są wyłączane w przypadku przeciążenia to:
164. Podczas oceny stanu technicznego pulpitu sterującego podestu operator sprawdza m. in.:
165. Wyciek zewnętrzny oleju w układzie hydraulicznym podestu będzie dyskwalifikował urządzenie z bezpiecznej eksploatacji gdy:
166. Nieszczelność w układzie hydraulicznym podestów może się objawiać:
167. Podczas oceny stanu technicznego podestu przed rozpoczęciem pracy operator:
168. Podczas oceny stanu technicznego podestu przed rozpoczęciem pracy operator:
169. Podczas oceny stanu technicznego układu hydraulicznego operator:
170. "Skokowy" ruch mechanizmu podnoszenia może być spowodowany:
171. Stan poziomu oleju w układzie hydraulicznym operator sprawdza:
172. O ile wytwórca nie określi inaczej maksymalna dopuszczalna wartość wsunięcia się podpory podczas próby szczelności wynosi:
173. Podczas uwalniania uwięzionej osoby z platformy roboczej należy:
174. Zwiększanie przez operatora wysokości roboczej podestu nożycowego:
175. Układanie podkładów pod podpory podestu:
176. Przed rozstawieniem podestu w nowym miejscu pracy operator powinien:
177. O ile wytwórca nie określi inaczej próbę zamków hydraulicznych w podestach ze sterowaniem bezpośrednim należy wykonać:
178. Próbę zamków hydraulicznych w podestach ze sterowaniem pośrednim wykonuje się:
179. W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy wskaż poprawne parametry pracy podestu:
180. W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy wskaż poprawne parametry pracy podestu:
181. W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy wskaż poprawne parametry pracy podestu:
182. W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy określ maksymalne dopuszczalne obciążenie platformy roboczej uniesionej na wysokość 15 m i wysięgu 11 m :
183. W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy określ maksymalne dopuszczalne obciążenie platformy roboczej uniesionej na wysokość 15 m i wysięgu 7 m :
184. W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy określ maksymalne dopuszczalne obciążenie platformy roboczej uniesionej na wysokość 22 m i wysięgu 4 m :
185. W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy określ maksymalne dopuszczalne obciążenie platformy roboczej uniesionej na wysokość 22 m i wysięgu 9 m :
186. W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy wskaż maksymalny wysięg platformy roboczej obciążonej masą 200 kg:
187. W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy wskaż poprawne parametry pracy podestu:
188. W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy wskaż poprawne parametry pracy podestu:
189. W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy wskaż poprawne parametry pracy podestu:
190. W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy określ maksymalne dopuszczalne obciążenie platformy roboczej uniesionej na wysokość 17 m i wysięgu 11 m :
191. W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy określ maksymalne dopuszczalne obciążenie platformy roboczej uniesionej na wysokość 18 m i wysięgu 8 m :
192. W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy określ maksymalne dopuszczalne obciążenie platformy roboczej uniesionej na wysokość 22 m i wysięgu 4 m :
193. W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy określ maksymalne dopuszczalne obciążenie platformy roboczej uniesionej na wysokość 26 m i wysięgu 7 m :
194. W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy wskaż maksymalny wysięg platformy roboczej obciążonej masą 200 kg uniesionej na wysokość 22 m:
195. W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy wskaż maksymalny wysięg platformy roboczej obciążonej masą 230 kg uniesionej na wysokość 17 m:
196. W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy wskaż maksymalny wysięg platformy roboczej obciążonej masą 100 kg uniesionej na wysokość 14 m:
197. W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy wskaż maksymalny wysięg platformy roboczej obciążonej masą 100 kg uniesionej na wysokość 18 m:
198. W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy wskaż poprawne parametry pracy podestu:
199. W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy wskaż poprawne parametry pracy podestu:
200. W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy wskaż poprawne parametry pracy podestu:
201. W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy określ maksymalne dopuszczalne obciążenie platformy roboczej uniesionej na wysokość 21 m i wysięgu 11 m :
202. W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy określ maksymalne dopuszczalne obciążenie platformy roboczej uniesionej na wysokość 18 m i wysięgu 8 m :
203. W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy określ maksymalne dopuszczalne obciążenie platformy roboczej uniesionej na wysokość 20 m i wysięgu 10 m :
204. W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy określ maksymalne dopuszczalne obciążenie platformy roboczej uniesionej na wysokość 19 m i wysięgu 11 m :
205. W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy wskaż maksymalny wysięg platformy roboczej obciążonej masą 215kg uniesionej na wysokość 22 m:
206. W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy wskaż maksymalny wysięg platformy roboczej obciążonej masą 215 kg uniesionej na wysokość 17 m:
207. W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy wskaż maksymalny wysięg platformy roboczej obciążonej masą 115 kg uniesionej na wysokość 14 m:
208. W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy wskaż maksymalny wysięg platformy roboczej obciążonej masą 80 kg uniesionej na wysokość 18 m:
209. W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy wskaż poprawne parametry pracy podestu:
210. W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy określ maksymalne dopuszczalne obciążenie platformy roboczej uniesionej na wysokość 16 m i wysięgu 8 m:
211. W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy określ maksymalne dopuszczalne obciążenie platformy roboczej uniesionej na wysokość 15 m i wysięgu 10 m :
212. W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy wskaż maksymalny wysięg platformy roboczej obciążonej masą 200 kg:
213. W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy wskaż poprawne parametry pracy podestu:
214. W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy wskaż poprawne parametry pracy podestu:
215. W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy określ maksymalne dopuszczalne obciążenie platformy roboczej uniesionej na wysokość 12 m i wysięgu 4 m :
216. W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy określ maksymalne dopuszczalne obciążenie platformy roboczej uniesionej na wysokość 8 m i wysięgu 6 m :
217. W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy wskaż maksymalny wysięg platformy roboczej obciążonej masą 200 kg:
218. W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy wskaż maksymalny wysięg platformy roboczej obciążonej masą 80 kg:
219. W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy wskaż maksymalny wysięg platformy roboczej obciążonej masą 240 kg:
220. W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy wskaż poprawne parametry pracy podestu:
221. W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy wskaż poprawne parametry pracy podestu:
222. W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy wskaż poprawne parametry pracy podestu:
223. W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy wskaż poprawne parametry pracy podestu:
224. W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy określ maksymalne dopuszczalne obciążenie platformy roboczej uniesionej na wysokość 23 m i wysięgu 6 m :
225. W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy określ maksymalne dopuszczalne obciążenie platformy roboczej uniesionej na wysokość 22 m i wysięgu 9 m :
226. W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy określ maksymalną dopuszczalną ilość osób jaką można podnieść na wysokość 24 m
227. W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy określ maksymalną dopuszczalną ilość osób jaką można podnieść na wysokość 18 m przy wysięgu 10m
228. W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy wskaż maksymalny wysięg platformy roboczej obciążonej masą 200 kg:
229. W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy wskaż poprawne parametry pracy podestu:
230. W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy wskaż poprawne parametry pracy podestu:
231. W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy określ maksymalne dopuszczalne obciążenie platformy roboczej po lewej stronie pojazdu w odległości 6mod osi obrotu:
232. W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy określ maksymalne dopuszczalne obciążenie platformy roboczej po lewej stronie pojazdu w odległości 8mod osi obrotu:
233. W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy określ maksymalne dopuszczalny wysięg podestu z obciążeniem 200 kg
234. W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy określ maksymalne dopuszczalny wysięg podestu z obciążeniem 120 kg
235. W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy określ maksymalne dopuszczalny wysięg podestu z obciążeniem 80 kg
236. W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy wskaż poprawne parametry pracy podestu:
237. W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy wskaż poprawne parametry pracy podestu:
238. W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy wskaż, która z pozycji uniesienia platformy jest niemożliwa:
239. W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy wskaż poprawne parametry pracy podestu:
Podesty ruchome przejezdne - cz. II
You got {{userScore}} out of {{maxScore}} correct
{{title}}
{{image}}
{{content}}

CENTRALA

BEHAP-BUD s.c. Eugeniusz Winiarski, Piotr Winiarski

ul. Przemysłowa 8
32-540 Trzebinia, Małopolska (przy trasie Kraków – Katowice)

Logo Behap-bud szkolenia zawodowe

 

Ta strona wykorzystuje pliki cookie.