Pytania UDT z zakresu obsługi suwnic, wciągników i wciągarek ogólnego przeznaczenia z odpowiedziami!

suwnica sterowana z kabiny Behap-bud szkolenia zawodowe

Część 1

1. Urządzenie techniczne objęte dozorem technicznym może być eksploatowane na podstawie:
2. Które z wymienionych czynności nie należą do zakresu obowiązków obsługującego UTB:
3. Terminy przeglądów konserwacyjnych urządzeń technicznych:
4. Dozorem technicznym nazywamy:
5. Dozór techniczny nad urządzeniami technicznymi wykonuje:
6. Zmiana parametrów technicznych lub zmiana konstrukcji urządzenia technicznego traktowana jest jako:
7. Uzgodnioną naprawę lub modernizację urządzeń technicznych maże wykonać:
8. Ustawa o dozorze technicznym określa następujące formy dozoru technicznego:
9. Decyzję zezwalającą na eksploatację urządzenia technicznego wydaje:
10. Obsługujący urządzenie techniczne może podjąć pracę gdy:
11. Obsługujący urządzenie techniczne może podjąć pracę gdy:
12. W przypadku nieprzestrzegania przez eksploatującego przepisów o dozorze technicznym eksploatujący:
13. W przypadku stwierdzenia zagrożenia dla życia lub zdrowia ludzkiego oraz mienia i środowiska inspektor:
14. W przypadku niebezpiecznego uszkodzenia urządzenia technicznego lub nieszczęśliwego wypadku eksploatujący:
15. Zaświadczenie kwalifikacyjne do obsługi może zostać cofnięte przez:
16. Urządzenia techniczne nieobjęte dozorem technicznym to:
17. Urządzenia techniczne objęte dozorem technicznym to:
18. Niebezpieczne uszkodzenie urządzenia technicznego to:
19. Nieszczęśliwy wypadek to:
20. Podnoszenie i przenoszenie osób przez urządzenie techniczne przeznaczone wyłącznie do transportu ładunków wymaga:
21. Odpowiedzialnym za zapewnienie właściwej obsługi i konserwacji urządzenia technicznego jest:
22. Wymagane przepisami prawa przeglądy konserwacyjne wykonuje:
23. Dziennik konserwacji urządzenia technicznego prowadzi:
24. Badania odbiorcze przeprowadza się dla urządzeń technicznych:
25. Badania okresowe przeprowadza się dla urządzeń technicznych objętych dozorem:
26. Nieobecność konserwującego na badaniu urządzenia technicznego wymaga min.:
27. Kandydat na obsługującego urządzenie techniczne musi:
28. Obsługujący urządzenie techniczne ma obowiązek przerwać pracę gdy:
29. Terminy przeglądów konserwacyjnych urządzenia mogą być określone:
30. Terminy badań okresowych i doraźnych kontrolnych UTB określone są:
31. Obowiązkiem obsługującego urządzenie techniczne jest:
32. Urządzenie techniczne można eksploatować na podstawie:
33. Po wykonanych czynnościach przy urządzeniu technicznym inspektor sporządza:
34. Naprawę i modernizację urządzenia technicznego wykonuje:
35. Bezpośrednio odpowiedzialnym za bezpieczną eksploatację urządzenia technicznego jest:
36. Informacje dotyczące zasad bezpiecznej obsługi urządzenia są zawarte w:
37. W ramach czynności przed rozpoczęciem pracy obsługujący:
38. Zaświadczenia kwalifikacyjne do obsługi urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu wydaje:
39. Przeciążanie UTB w trakcie pracy:
40. Badania doraźne eksploatacyjne wykonuje się m.in.:
41. Obowiązki obsługującego określone są:
42. Badania okresowe urządzenia technicznego są wykonywane przez:
43. Jednostką dozoru technicznego jest:
44. Zaświadczenia kwalifikacyjne uprawniające do obsługi urządzeń technicznych ważne są na terenie:
45 Obowiązek stosowania środków ochrony indywidualnej przez operatorów urządzeń technicznych wynika z:
46. Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie rodzajów urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu przepisom dozoru technicznego podlegają:
47 Instrukcja eksploatacji może nie zawierać:
48 Księga rewizyjna urządzenia musi zawierać:
49 Decyzja wydana przez UDT:
50 Do egzaminu sprawdzającego kwalifikacje może przystąpić osoba, która:
51 Po zakończonym badaniu technicznym z wynikiem pozytywnym inspektor UDT:
52 Zaświadczenia kwalifikacyjne:
53 Dokonujący przeróbek urządzenia technicznego bez uzgodnienia z organem właściwej jednostki dozoru technicznego:
54 Kto dopuszcza do eksploatacji urządzenie techniczne bez ważnej decyzji zezwalającej na eksploatację:
55 Instrukcja eksploatacji to:
56 Zaświadczeń kwalifikacyjnych do obsługi nie wymaga się:
57 Osoba posiadająca zaświadczenia kwalifikacyjne może obsługiwać:
58 Obowiązkiem obsługującego urządzenie techniczne jest:
59 Zaświadczenie kwalifikacyjne do obsługi urządzeń technicznych są:
60 Obsługujący który jest świadkiem wypadku ma obowiązek:
61 Obsługującemu nie wolno:
62 Formami dozoru technicznego są:
63 Podnoszenie osób urządzeniami, które zostały zaprojektowane i wykonane wyłącznie do podnoszenia ładunków:
64 Podnoszenie ładunków za pomocą dwóch lub więcej UTB:
65 Przebywanie osób pod ładunkiem przenoszonym jest:
66 Przenoszenia ładunków nad osobami jest:
67 Zaświadczenia kwalifikacyjne do obsługi urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu wydaje:
68 Komisja egzaminacyjna powiadamia osobę zainteresowaną o wyniku egzaminu:
69 Dziennik konserwacji powinien być prowadzony:
70 Instrukcja stanowiskowa:
71 Po upływie terminu ważności zaświadczenia kwalifikacyjnego do obsługi urządzenia obsługujący:
72 Przedłużenie ważności zaświadczenie kwalifikacyjnego następuje:
73 Udźwig UTB to parametr urządzenia bezpośrednio związany z:
74 Masa netto 1000 l wody wynosi ok:
75 Masa ładunku składającego się z 40 opakowań po 25 kg każdy wynosi:
76 Masa 60 kartonów po 20 kg każdy wynosi:
77 Masę podnoszonego ładunku można określić na podstawie:
78 Informacja dotycząca udźwigu urządzenia może być zawarta:
79 Prawidłowe określenie jednostki udźwigu to:
80 Łącznik suwnicy:
81 Łapy oporowe to:
82 Zgarniacze to:
83 Kleszcze szynowe to:
84 Jakie są różnice między wciągnikiem a wciągarką?
85 Zabezpieczeniami elektrycznymi stosowanymi w budowie suwnic są:
86 Zabezpieczeniami mechanicznymi stosowanymi w budowie suwnic są:
87 Jaki element konstrukcji nośnej łączy czołownice?
88 Gdzie montowane są łapy oporowe?
89 Ile elementów dociskających linę powinno być zamontowanych na bębnie linowym?
90 Łącznik główny nie powinien rozłączać obwodów:
91 Głównymi elementami konstrukcji nośnej suwnicy są:
92 Do czego służy blokada zerowa?
93 W mechanizmach podnoszenia suwnic ogólnego przeznaczenia powinno się stosować hamulce:
94 Łącznik STOP:
95 „Łącznik suwnicy” powinien znajdować się:
96 Elementami zabezpieczającymi typu mechanicznego są:
97 Które z wymienionych poniżej elementów są zabezpieczeniami typu mechanicznego?
98 O ile producent nie określa inaczej, ile wynosi dopuszczalne wytarcie gardzieli haka suwnicy ogólnego przeznaczenia?
99 O ile producent nie określa inaczej, ile wynosi dopuszczalne rozwarcie gardzieli haka?
100 Jakie zabezpieczenia mechaniczne znajdują się na czołownicy?
101 O ile producent nie określa inaczej, ile wynosi dopuszczalne zmniejszenie średnicy liny ze względu na wytarcie zewnętrznej warstwy drutów?
102 Czy każda suwnica pracująca na zewnątrz powinna być wyposażona w wiatromierz?
103 Czy każda suwnica pracująca na zewnątrz powinna być wyposażona w kleszcze przeciwwiatrowe
104 Czy każda suwnica sterowana z kabiny musi posiadać blokadę zerową?
105 Łącznik bezpieczeństwa "STOP" służy do:
106 Zderzaki suwnicy to:
107 Kompletne sprawdzenie hamulca mechanizmu podnoszenia polega na:
108 Zadaniem łapy oporowej jest:
109 Blokada zerowa suwnic sterowanych z kabiny uniemożliwia:
110 Do czego służą zabezpieczenia przeciwwiatrowe?
111 Na zdjęciu przedstawiono suwnicę:
112 Łącznik krańcowy mechanizmu podnoszenia w kierunku "góra":
113 Co oznacza napis na moście suwnicy Q = 10 t + 10 t?
114 Co to jest blokada krzyżowa w kasecie sterującej?
115 Nastawniki to elementy suwnicy służące do:
116 Mechanicznym ogranicznikiem jazdy suwnicy montowanym na torze jezdnym jest:
117 Ile wynosi udźwig nominalny suwnicy o oznaczeniu Q=10/3,2 t ?
118 Zadziałanie ogranicznika udźwigu spowoduje:
119 Czołownica to element:
120 O ile producent nie określił inaczej, łączniki krańcowe mechanizmu jazdy suwnicy mają za zadanie:
121 Łącznik STOP na stanowisku operatora suwnicy służy do:
122 W przypadku pracy dwóch lub kilku suwnic na jednym torowisku, zabezpieczenia elektryczne zapobiegające najechaniu suwnic na siebie to:
123 Kierunki jazdy w suwnicy sterowanej radiowo powinny być oznaczone:
124 Skrót GNP oznacza:
125 Zabezpieczeniem przed wypadnięciem ładunku z gardzieli haka jest:
126 Jakim kolorem powinien być oznaczony łącznik bezzwłocznego zatrzymania STOP?
127 Dźwigar suwnicy to:
128 Jakiego typu haki można stosować w zbloczach?
129 W jakich suwnicach nie jest wymagane zastosowanie łącznika krańcowego mechanizmu podnoszenia w kierunku góra?
130 O ile wytwórca nie określi inaczej, minimalna odległość w jakiej musi zatrzymać się zblocze hakowe, licząc od najniżej położonych elementów suwnicy wynosi:
131 Zderzaki suwnicy montowane są:
132 Jaka jest dopuszczalną liczba widocznych pęknięć haka suwnicy?
133 Elementem bezpieczeństwa montowanym w mechanizmie podnoszenia suwnic może być:
134 Oznaczenie udźwigu suwnicy 8t+8t informuje o tym, że:
135 Do podstawowych parametrów wciągnika należy:
136 Sprawdzenie blokady zerowej:
137 Podczas sprawdzenia blokady zerowej:
Wypełnij poniższy formularz, aby zobaczyć wyniki
Pytania UDT - suwnice, wciągniki, wciągarki ogólnego przeznaczenia
You got {{userScore}} out of {{maxScore}} correct
{{title}}
{{image}}
{{content}}

Część 2

138 Czy obsługującemu wolno w pewnych sytuacjach przeciążać suwnicę podczas pracy?
139 Czy zawiesie można zaczepić na końcu haka (na rogu haka)?
140 Podnoszenie ładunków przez otwór w stropie z niżej położonej kondygnacji:
141 Podczas załadunku samochodu ciężarowego za pomocą suwnicy kierowca pojazdu powinien znajdować się:
142 W przypadku rozkołysania ładunku należy:
143 Metr sześcienny stali w przybliżeniu waży:
144 Ładunek blach stalowych o objętości 0,5 metra sześciennego:
145 W przypadku podnoszenia dużego ładunku i obecności przy tej czynności kilku hakowych wydających polecenia operatowi suwnicy należy:
146 Ładunki wolno składować:
147 Suwnica z chwytnikiem pneumatycznym może służyć do podnoszenia:
148 Próba hamulca mechanizmu podnoszenia jest negatywna jeśli:
149 O ile producent nie przewidział inaczej, łącznik krańcowy mechanizmu podnoszenia w kierunku „dół” powinien być tak ustawiony aby:
150 Istotnym kryterium zużycia haka jest:
151 Sprawdzenie łącznika krańcowego mechanizmu podnoszenia w kierunku "góra" wykonuje się:
152 Pęknięta splotka liny nośnej suwnicy powoduje, że:
153 Poniższy rysunek przedstawia cechę:
154 Poniższy rysunek przedstawia cechę:
155 Poniższy rysunek przedstawia cechę:
156 Trawersa służy do:
157 Minimalny udźwig urządzenia dźwignicowego podnoszącego ładunek o masie 24 t przy użyciu przedstawionej trawersy wynosi:
158 Skrót DOR oznacza:
159 Ładunek na haku dwurożnym należy zawiesić:
160 Na redukcję DOR zawiesia wielocięgnowego wpływa:
161 W oparciu o przedstawiony rysunek wskaż wartość A dla zawiesia linowego:
162 W oparciu o przedstawiony rysunek wskaż wartość A dla zawiesia linowego:
163 Na rysunku pokazana jest:
164 W oparciu o przedstawiony rysunek wskaż wartość A (kat α) dla zawiesia dwucięgnowego:
165 W oparciu o przedstawiony rysunek wskaż wartość A (kat α ) dla zawiesia dwucięgnowego:
166 W oparciu o przedstawiony rysunek wskaż wartość A (DOR w oparciu o kąt α ) dla zawiesia dwucięgnowego:
167 W oparciu o przedstawiony rysunek wskaż wartość A (DOR w oparciu o kąt α) dla zawiesia dwucięgnowego:
168 W oparciu o przedstawiony rysunek wskaż wartość A (DOR w oparciu o sposób zawieszenia ) dla zawiesia pasowego:
169 W oparciu o przedstawiony rysunek wskaż wartość A (DOR w oparciu o sposób zawieszenia ) dla zawiesia pasowego:
170 W oparciu o przedstawiony rysunek wskaż wartość A (DOR w oparciu o sposób zawieszenia ) dla zawiesia pasowego:
171 Wskaż, który ze sposobów podwieszenia ładunku jest prawidłowy:
172 Wskaż, który ze sposobów podwieszenia ładunku przy pomocy zawiesia linowego jest prawidłowy:
173 Poniższy rysunek przedstawia:
174 Poniższy rysunek przedstawia:
175 Przedstawione na rysunku zawiesie specjalistyczne służy do:
176 Przedstawione na rysunku zawiesie specjalistyczne służy do:
177 Za prawidłowy dobór zawiesia odpowiada:
178 Zawiesia podlegają przeglądom okresowym w terminach:
179 Wybór rodzaju zastosowanego zawiesia zależy od:
180 Przed rozpoczęciem pracy obsługujący ma obowiązek:
181 Zawiesie to:
182 Zawiesia możemy podzielić:
183 DOR zawiesia pasowego można określić:
184 Praca z zawiesiem bez tabliczki znamionowej:
185 Zawiesia łańcuchowe:
186 Maksymalny dopuszczalny kąt wierzchołkowy α stosowany w zawiesiu może wynieść:
187 Maksymalny kąt β w zawiesiu może wynieść:
188 Wskaż, który ze sposobów podwieszenia ładunku przy pomocy zawiesia linowego jest nieprawidłowy:
189 Wskaż, który ze sposobów zamocowania haka jest prawidłowy:
190 Wskaż, który ze sposobów zamocowania haka jest nieprawidłowy:
191 W oparciu o przedstawiony rysunek wskaż wartość A dla zawiesia dwucięgnowego:
192 W oparciu o przedstawiony rysunek wskaż wartość A dla zawiesia dwucięgnowego:
193 O ile wytwórca nie określi inaczej dopuszczalne kryteria zużycia haków przy zawiesiach to:
194 O ile wytwórca nie określi inaczej dopuszczalna ilość pęknięć drutów w zawiesiu linowym wynosi
195 Które z poniższych uszkodzeń dyskwalifikują zawiesie linowe z dalszej eksploatacji?
196 Wraz ze wzrostem kąta wierzchołkowego α:
197 Kąty α i β w odniesieniu do zawiesi:
198 Podnosząc elementy posiadające ostre krawędzie za pomocą zawiesia pasowego należy:
199 Wartość DOR zawiesia wielocięgnowego jest:
200 Używanie zawiesi w temperaturze powyżej 100˚C jest:
201 Poniższy rysunek przedstawia:
202 Maksymalny DOR przedstawionego zawiesia wynosi:
203 Maksymalny DOR przedstawionego zawiesia przy kącie wierzchołkowym β 60˚ wynosi:
204 Maksymalny DOR przedstawionego zawiesia przy kącie wierzchołkowym β 45˚ wynosi:
205 W oparciu o przedstawiony rysunek wskaż poprawny sposób zamocowania haka:
206 Maksymalna masa podnoszonego ładunku przy kącie β wynoszącym 55˚ nie może przekraczać:
207 Maksymalna masa podnoszonego ładunku przy kącie β wynoszącym 40˚ nie może przekraczać:
208 Maksymalna masa podnoszonego ładunku przy kącie β wynoszącym 50˚ nie może przekraczać:
209 Maksymalna masa podnoszonego ładunku przy kącie β wynoszącym 65˚ nie może przekraczać:
210 W oparciu o przedstawiony rysunek określ maksymalną masę ładunku jaką można podnieść przy pomocy zawiesia 4 cięgnowego:
211 W oparciu o przedstawiony rysunek określ maksymalną masę ładunku jaką można podnieść przy pomocy zawiesia 4 cięgnowego:
212 W oparciu o przedstawiony rysunek określ maksymalną masę ładunku jaką można podnieść przy pomocy zawiesia 4 cięgnowego:
213 Które z przedstawionych zawiesi specjalnych można wykorzystać do podnoszenia blach w pozycji pionowej:
214 Które z przedstawionego osprzętu do podnoszenia można wykorzystać do podnoszenia blach w pozycji poziomej:
215 Które z przedstawionego osprzętu do podnoszenia można wykorzystać do podnoszenia dwuteowych dźwigarów stalowych:
216 Które z przedstawionego osprzętu do podnoszenia można wykorzystać do podnoszenia prętów stalowych o znacznej długości:
217 Które z przedstawionego osprzętu do podnoszenia można wykorzystać do podnoszenia ładunków składowanych na paletach transportowych:
218 Które z przedstawionego osprzętu do podnoszenia można wykorzystać do podnoszenia arkusza blachy w pozycji poziomej:
219 Na zdjęciu poniżej symbol α oznacza:
220 Na zdjęciu poniżej symbol β oznacza:
221 Które z poniższych warunków musi bezwzględnie spełniać zawiesie do przemieszczania ładunku:
222 Obsługujący przed rozpoczęciem pracy suwnicą powinien:
223 W przypadku awarii suwnicy z ładunkiem na haku obsługujący powinien wykonać następujące czynności:
224 Obsługującemu zabrania się:
225 Sprawdzanie działania łączników krańcowych:
226 Próbę hamulca przeprowadza się:
227 W przypadku gdy splotka w linie zostanie wyciśnięta:
228 Gdy suwnica ulegnie uszkodzeniu:
229 Próbę łącznika krańcowego mechanizmu podnoszenia w kierunku góra wykonuje się:
230 Ogranicznikiem ruchów roboczych mechanizmów suwnicy jest:
231 Po zakończonej pracy, zblocze hakowe :
232 Co oznacza informacja 20/5 t umieszczona na suwnicy?
233 Co oznacza napis na suwnicy 25 t + 5 t?
234 Na jakiej wysokości nad osobami można przewieźć ładunek przy użyciu suwnicy?
235 Na jakiej wysokości nad przeszkodami (np. maszynami) zaleca się przewieźć ładunek przy użyciu suwnicy?
236 W jakim celu stosuje się blokadę zerową nastawników?
237 Jak należy zapobiegać wahaniom dużych gabarytowo ładunków?
238 Kiedy powinno stosować się trawersę?
239 Czy wolno podnosić ładunki tkwiące w ziemi lub przymarznięte?
240 Czy podczas pracy można pozostawić zawieszony ładunek na haku suwnicy bez nadzoru?
242 Przenoszenie ludzi wraz z ładunkiem:
241 Czy można podnosić jeden ładunek przez dwie lub więcej suwnic?
Suwnice, wciągniki, wciągarki ogólnego przeznaczenia -II cz.
You got {{userScore}} out of {{maxScore}} correct
{{title}}
{{image}}
{{content}}

Część 3

242 Przenoszenie ludzi wraz z ładunkiem:
243 Sygnał „STOP”, na który należy bezzwłocznie zareagować może podać:
244 Jak należy zawieszać ładunek na haku dwurożnym?
245 Do przeciągnięcia ładunku leżącego poza polem pracy suwnicy można użyć:
246 Operator suwnicy, widząc ludzi na trasie przenoszonego ładunku, powinien:
247 W przypadku stwierdzenia niewłaściwego ustawienia łącznika krańcowego mechanizmu podnoszenia w kierunku góra operator powinien:
248 Po zakończeniu pracy suwnicą należy:
249 Jeżeli podczas przenoszenia ładunku suwnicą operator zauważy samoczynne powolne opuszczanie się ładunku, wówczas:
250 Kojarzenie ruchów suwnicy to:
251 Chcąc podnieść ładunek o nieznanej masie należy:
252 Próbę hamulca mechanizmu podnoszenia wykonujemy:
253 Jak należy poprawnie sprawdzić działanie łączników krańcowych w suwnicach dwubiegowych?
254 Czy operator suwnicy, wciągnika, wciągarki, po zakończeniu pracy na haku mechanizmu podnoszenia może pozostawić zawiesia:
255 Czy obsługujący może eksploatować urządzenie z uszkodzonym hamulcem mechanizmu podnoszenia:
256 Czy obsługujący może podnosić przemieszczany ładunek gdy liny mechanizmu podnoszenia wciągnika, wciągarki, suwnicy nie są w pionie:
257 Zabezpieczenia przeciwwiatrowe obsługujący suwnicy zobowiązany jest uruchomić:
258 Nad kontenerami w których mogą przebywać ludzie:
259 W przypadku ograniczonej widoczności miejsca składowania ładunku należy:
260 Blokada zerowa uniemożliwi załączenie suwnicy w przypadku:
261 Strefa bezpieczeństwa suwnicy będącej w ruchu zależy od?
Suwnice, wciągarki, wciągarki ogólnego przeznaczenia - cz. III
You got {{userScore}} out of {{maxScore}} correct
{{title}}
{{image}}
{{content}}

CENTRALA

BEHAP-BUD s.c. Eugeniusz Winiarski, Piotr Winiarski

ul. Przemysłowa 8
32-540 Trzebinia, Małopolska (przy trasie Kraków – Katowice)

Logo Behap-bud szkolenia zawodowe

 

Ta strona wykorzystuje pliki cookie.