Pytania UDT z zakresu obsługi żurawi przenośnych – HDS z odpowiedziami!

Część 1

1. Urządzenie techniczne objęte dozorem technicznym może być eksploatowane na podstawie:
2. Które z wymienionych czynności nie należą do zakresu obowiązków obsługującego UTB:
3. Terminy przeglądów konserwacyjnych urządzeń technicznych:
4. Dozorem technicznym nazywamy:
5. Dozór techniczny nad urządzeniami technicznymi wykonuje:
6. Zmiana parametrów technicznych lub zmiana konstrukcji urządzenia technicznego traktowana jest jako:
7. Uzgodnioną naprawę lub modernizację urządzeń technicznych maże wykonać:
8. Ustawa o dozorze technicznym określa następujące formy dozoru technicznego:
9. Decyzję zezwalającą na eksploatację urządzenia technicznego wydaje:
10. Obsługujący urządzenie techniczne może podjąć pracę gdy:
11. Obsługujący urządzenie techniczne może podjąć pracę gdy:
12. W przypadku nieprzestrzegania przez eksploatującego przepisów o dozorze technicznym eksploatujący:
13. W przypadku stwierdzenia zagrożenia dla życia lub zdrowia ludzkiego oraz mienia i środowiska inspektor:
14. W przypadku niebezpiecznego uszkodzenia urządzenia technicznego lub nieszczęśliwego wypadku eksploatujący:
15. Zaświadczenie kwalifikacyjne do obsługi może zostać cofnięte przez:
16. Urządzenia techniczne nieobjęte dozorem technicznym to:
17. Urządzenia techniczne objęte dozorem technicznym to:
18. Niebezpieczne uszkodzenie urządzenia technicznego to:
19. Nieszczęśliwy wypadek to:
20. Podnoszenie i przenoszenie osób przez urządzenie techniczne przeznaczone wyłącznie do transportu ładunków wymaga:
21. Odpowiedzialnym za zapewnienie właściwej obsługi i konserwacji urządzenia technicznego jest:
22. Wymagane przepisami prawa przeglądy konserwacyjne wykonuje:
23. Dziennik konserwacji urządzenia technicznego prowadzi:
24. Badania odbiorcze przeprowadza się dla urządzeń technicznych:
25. Badania okresowe przeprowadza się dla urządzeń technicznych objętych dozorem:
26. Nieobecność konserwującego na badaniu urządzenia technicznego wymaga min.:
27. Kandydat na obsługującego urządzenie techniczne musi:
28. Obsługujący urządzenie techniczne ma obowiązek przerwać pracę gdy:
29. Terminy przeglądów konserwacyjnych urządzenia mogą być określone:
30. Terminy badań okresowych i doraźnych kontrolnych UTB określone są:
31. Obowiązkiem obsługującego urządzenie techniczne jest:
32. Urządzenie techniczne można eksploatować na podstawie:
33. Po wykonanych czynnościach przy urządzeniu technicznym inspektor sporządza:
34. Naprawę i modernizację urządzenia technicznego wykonuje:
35. Bezpośrednio odpowiedzialnym za bezpieczną eksploatację urządzenia technicznego jest:
36. Informacje dotyczące zasad bezpiecznej obsługi urządzenia są zawarte w:
37. W ramach czynności przed rozpoczęciem pracy obsługujący:
38. Zaświadczenia kwalifikacyjne do obsługi urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu wydaje:
39. Przeciążanie UTB w trakcie pracy:
40. Badania doraźne eksploatacyjne wykonuje się m.in.:
41. Obowiązki obsługującego określone są:
42. Badania okresowe urządzenia technicznego są wykonywane przez:
43. Jednostką dozoru technicznego jest:
44. Zaświadczenia kwalifikacyjne uprawniające do obsługi urządzeń technicznych ważne są na terenie:
45 Obowiązek stosowania środków ochrony indywidualnej przez operatorów urządzeń technicznych wynika z:
46. Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie rodzajów urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu przepisom dozoru technicznego podlegają:
47 Instrukcja eksploatacji może nie zawierać:
48 Księga rewizyjna urządzenia musi zawierać:
49 Decyzja wydana przez UDT:
50 Do egzaminu sprawdzającego kwalifikacje może przystąpić osoba, która:
51 Po zakończonym badaniu technicznym z wynikiem pozytywnym inspektor UDT:
52 Zaświadczenia kwalifikacyjne:
53 Dokonujący przeróbek urządzenia technicznego bez uzgodnienia z organem właściwej jednostki dozoru technicznego:
54 Kto dopuszcza do eksploatacji urządzenie techniczne bez ważnej decyzji zezwalającej na eksploatację:
55 Instrukcja eksploatacji to:
56 Zaświadczeń kwalifikacyjnych do obsługi nie wymaga się:
57 Osoba posiadająca zaświadczenia kwalifikacyjne może obsługiwać:
58 Obowiązkiem obsługującego urządzenie techniczne jest:
59 Zaświadczenie kwalifikacyjne do obsługi urządzeń technicznych są:
60 Obsługujący który jest świadkiem wypadku ma obowiązek:
61 Obsługującemu nie wolno:
62 Formami dozoru technicznego są:
63 Podnoszenie osób urządzeniami, które zostały zaprojektowane i wykonane wyłącznie do podnoszenia ładunków:
64 Podnoszenie ładunków za pomocą dwóch lub więcej UTB:
65 Przebywanie osób pod ładunkiem przenoszonym jest:
66 Przenoszenia ładunków nad osobami jest:
67 Zaświadczenia kwalifikacyjne do obsługi urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu wydaje:
68 Komisja egzaminacyjna powiadamia osobę zainteresowaną o wyniku egzaminu:
69 Dziennik konserwacji powinien być prowadzony:
70 Instrukcja stanowiskowa:
71 Po upływie terminu ważności zaświadczenia kwalifikacyjnego do obsługi urządzenia obsługujący:
72 Przedłużenie ważności zaświadczenie kwalifikacyjnego następuje:
73 Udźwig UTB to parametr urządzenia bezpośrednio związany z:
74 Masa netto 1000 l wody wynosi ok:
75 Masa ładunku składającego się z 40 opakowań po 25 kg każdy wynosi:
76 Masa 60 kartonów po 20 kg każdy wynosi:
77 Masę podnoszonego ładunku można określić na podstawie:
78 Informacja dotycząca udźwigu urządzenia może być zawarta:
79 Prawidłowe określenie jednostki udźwigu to:
80 Do parametrów żurawia zaliczamy:
81 Zamek hydrauliczny (zawór zwrotny sterowany) w układzie hydraulicznym żurawia zapewnia ochronę przed:
82 Jaki zawór zabezpieczający znajduje się w układzie hydraulicznym podpór?
83 Zawory zwrotne sterowane (zamki hydrauliczne) montuje się w układach:
84 Elementem wytwarzającym ciśnienie w układzie hydraulicznym żurawia jest:
85 Zawór przelewowy instalowany w układzie hydraulicznym żurawi ma za zadanie:
86 Hydrauliczne elementy bezpieczeństwa to:
87 Zawór bezpieczeństwa w układzie hydraulicznym zabezpiecza:
88 Zamki hydrauliczne (zawory zwrotne sterowane) instalowane w układach hydraulicznych żurawi przeładunkowych:
89 Tzw. zamki hydrauliczne (zawory zwrotne sterowane):
90 Rozdzielacz hydrauliczny instalowany jest w układzie w celu:
91 Elementem wykonawczym w układzie hydraulicznym żurawia jest:
92 Elementem chroniącym układ hydrauliczny przed nadmiernym wzrostem ciśnienia jest:
93 Sterowanie rozdzielaczem w układzie hydraulicznym żurawia może być realizowane w sposób:
94 Zawór bezpieczeństwa w układzie hydraulicznym żurawia:
95 Jaki zawór w układzie hydraulicznym żurawia może być zintegrowany z siłownikiem?
96 Zawór przelewowy w układzie hydraulicznym żurawia podczas nadmiernego wzrostu ciśnienia oleju kieruje go:
97 Gdzie znajdują się zawory zwrotne sterowane (zamki)?
98 Łącznik bezpieczeństwa STOP jest:
99 Gdzie w żurawiu przeładunkowym znajduje się łącznik bezpieczeństwa STOP?
100 W skład mechanizmu obrotu żurawia wchodzi:
101 Moment wywracający żurawia wzrasta:
102 W przypadku gdy moment ustalający jest większy od momentu wywracającego:
103 Wysięg żurawia przeładunkowego:
104 Rozstawione podpory żurawia przeładunkowego:
105 Wysięg żurawia jest to odległość pozioma pomiędzy punktem mocowania urządzenia chwytającego na wysięgniku a:
106 Jaka jest różnica pomiędzy wysięgiem a wysięgnikiem?
107 Zwiększenie wysięgu może być realizowane przez:
108 Wysięgnik teleskopowy żurawia:
109 Wykres udźwigów żurawia przedstawia zależność:
110 Wysięgnik pomocniczy żurawia przeładunkowego:
111 Na stateczność żurawia przeładunkowego ma wpływ:
112 Z przeciążeniem konstrukcji nośnej żurawia mamy do czynienia w przypadku:
113 Przedstawiony rysunek pokazuje:
114 Przedstawiony rysunek określa wskazania dla:
115 Przedstawiony rysunek określa wskazania:
116 Przedstawiony rysunek informuje obsługującego o:
117 Przedstawiony symbol graficzny dotyczy:
118 Wychylenie dźwigni w kierunku C (zgodnie z rysunkiem) powoduje:
119 Wychylenie dźwigni w kierunku B (zgodnie z rysunkiem) powoduje:
120 Wychylenie dźwigni w kierunku C (zgodnie z rysunkiem) powoduje:
121 Przedstawiony symbol graficzny dotyczy:
122 Przedstawiony symbol graficzny dotyczy:
123 Przedstawiony rysunek informuje obsługującego o:
124 Praca żurawiem przenośnym z pękniętą podporą jest:
125 Jakie dane odczytuje ogranicznik udźwigu?
126 Blokada transportowa podpór żurawi służy do:
127 Sterowanie bezpośrednie to:
128 Sterowanie pośrednie to:
129 Synchroniczny układ teleskopowania wysięgnika oznacza:
130 Asynchroniczny układ teleskopowania wysięgnika oznacza:
131 Zabezpieczenia stosowane w hakach żurawi to:
132 Graniczne parametry zużycia haka określa:
133 O ile wytwórca nie określi inaczej dopuszczalne wytarcie gardzieli haka żurawia wynosi:
134 O ile wytwórca nie określi inaczej dopuszczalne rozwarcie gardzieli haka wynosi:
135 Stan techniczny haka określa się na podstawie:
136 W celu regeneracji haka możemy:
137 Karta haka jest to:
Wypełnij poniższy formularz, aby zobaczyć wyniki
Pytania UDT - żurawie HDS
You got {{userScore}} out of {{maxScore}} correct
{{title}}
{{image}}
{{content}}

Część 2

138 Wysięgnik pomocniczy montowany w niektórych żurawiach to:
139 Podpora żurawia to:
140 Ogranicznik udźwigu nie zabezpiecza przed:
141 Urządzenia sterownicze po zwolnieniu nacisku powinny:
142 Kryteria zużycia lin to między innymi:
143 Zmniejszenie średnicy zewnętrznej liny nośnej może być spowodowane:
144 Żurawie przeładunkowe mogą być instalowane na podwoziu:
145 Zgodnie z przedstawionym diagramem wysięgnik teleskopowy żurawia składa się z:
146 Elementy budowy haka to:
147 Obsługującemu żuraw z koszem do podnoszenia ludzi montowanym bezpośrednio do wysięgnika (zgodnie z wytycznymi zawartymi w instrukcji eksploatacji) może być osoba która:
148 W oparciu o przedstawiony rysunek określ jakie ruchy niebezpieczne zostaną odłączone w przypadku zadziałania ogranicznika obciążenia:
149 W oparciu o przedstawiony rysunek określ jakie ruchy niebezpieczne zostaną odłączone w przypadku zadziałania ogranicznika obciążenia:
150 Sterowanie ruchem podpór żurawia z ładunkiem zawieszonym na haku żurawia jest:
151 W jaki sposób realizowana jest kontrola obciążenia w żurawiach przenośnych
152 O ile wytwórca nie określi inaczej ogranicznik udźwigu powinien zadziałać gdy masa ładunku przekroczy:
153 Prędkość wiatru, po przekroczeniu której praca żurawiem przenośnym jest zabroniona:
154 Maksymalne nachylenie podłoża na którym rozstawiany jest żuraw nie może przekraczać:
155 Przed rozstawieniem żurawia w nowym miejscu pracy obsługujący powinien:
156 Bezpieczna odległość rozstawienia żurawia od krawędzi wykopu zależy od:
157 Przed podjęciem prac rozładunkowych obsługujący żurawia ma obowiązek:
158 Podczas oceny stanu technicznego żurawia przed rozpoczęciem pracy obsługujący:
159 Podczas oceny stanu technicznego żurawia przed rozpoczęciem pracy obsługujący:
160 Podczas oceny stanu technicznego układu hydraulicznego obsługujący:
161 Nieszczelność w układzie hydraulicznym żurawi może się objawiać:
162 Stan poziomu oleju w układzie hydraulicznym obsługujący sprawdza:
163 O ile wytwórca nie określi inaczej próbę szczelności wewnętrznej układu hydraulicznego wykonujemy:
164 Teleskopowanie układu wysięgnikowego wraz z podwieszonym ładunkiem jest:
165 Podczas pracy mechanizmem obrotu stateczność żurawia:
166 O ile producent nie określa inaczej skuteczność działania zaworów zwrotnych sterowanych (zamków hydraulicznych) żurawia należy sprawdzić:
167 Do parametrów żurawia zaliczamy:
168 Bezpośrednio po zakończeniu pracy, obsługujący żurawia ma obowiązek:
169 Nadmiernie rozbujany ładunek może spowodować:
170 Bezpieczny sposób sprawdzenia działania zaworu przelewowego w żurawiach przeładunkowych ze sterowaniem bezpośrednim przeprowadza się:
171 Kryteria i warunki poprawnego wykonania prób układu hydraulicznego ustala:
172 W oparciu o przedstawiony diagram określ po przekroczeniu jakiego wysięgu zadziała ogranicznik udźwigu żurawia o oznaczeniu 600 T z podwieszonym ładunkiem o masie 700 kg:
173 W oparciu o przedstawiony diagram określ na jakim wysięgu zadziała ogranicznik udźwigu żurawia z podwieszonym ładunkiem o masie 3320 kg:
174 Czy obsługujący może sprawdzić ogranicznik udźwigu w żurawiu przenośnym?
175 Praca żurawia bez podpór:
176 Praca żurawiem podczas burzy z wyładowaniami atmosferycznymi jest:
177 Minimalna temperatura po przekroczeniu której żurawiem nie można pracować:
178 Dopuszczalna maksymalna prędkość wiatru przy której można bezpiecznie pracować żurawiem:
179 Na wybór odpowiedniego programu pracy ogranicznika obciążenia w żurawiu może mieć wpływ:
180 Układanie podkładów pod podpory żurawia:
181 Podkładów pod podpory nie stosuje się:
182 Z uwagi na brak wystarczającego miejsca na rozłożenie podpór obsługujący żurawia może:
183 Podpory żurawia należy rozstawiać:
184 W oparciu o przedstawiony rysunek wskaż prawidłowy pomiar minimalnej odległości od wykopu:
185 Bezpieczna odległość rozstawienia żurawia od krawędzi wykopu zależy od:
186 Rozstawienie żurawia przy krawędzi niezabezpieczonego wykopu
187 Bezpieczna odległość żurawia od linii elektroenergetycznej
188 Obowiązujące minimalne odległości od linii elektroenergetycznych wynikają z:
189 Jaka jest bezpieczna odległość żurawia lub ładunku od skrajnych przewodów linii elektroenergetycznych o napięciu znamionowym od 1kV do 15kV
190 Jaka jest bezpieczna odległość żurawia lub ładunku od skrajnych przewodów linii elektroenergetycznych o napięciu znamionowym powyżej 110 kV
191 W oparciu o przedstawiony rysunek wskaż prawidłowy pomiar minimalnej odległości od linii elektroenergetycznych:
192 Praca żurawia w pobliżu linii elektroenergetycznej w odległości mniejszej od wartości dopuszczalnej jest:
193 Dopuszczalną odległość pracy żurawia od napowietrznej linii elektroenergetycznej mierzy się:
194 Podczas podnoszenia i przemieszczania ładunków niedopuszczalne jest:
195 Podnoszenie ładunków o masie większej niż udźwig dopuszczalny jest:
196 O ile wytwórca nie określi inaczej próbę zamków hydraulicznych w żurawiach ze sterowaniem bezpośrednim wykonujemy:
197 Podczas rozładunku materiałów z mobilnych środków transportowych obsługujący ma obowiązek upewnić się:
198 W których miejscach przebywanie hakowych jest niedozwolone lub niewłaściwe?
199 Podczas operacji podnoszenia obsługujący żuraw:
200 Eksploatacja żurawia z hakiem pozbawionym fabrycznego zabezpieczenia gardzieli haka jest:
201 Podczas oceny stanu technicznego żurawia przed rozpoczęciem pracy obsługujący:
202 Korzystając z przedstawionego diagramu wskaż odpowiednią wartość wysięgu i ładunku próbnego podczas przeprowadzenia próby szczelności wewnętrznej żurawia:
203 O ile wytwórca nie określi inaczej maksymalna dopuszczalna wartość opadania ładunku żurawi przenośnych budowlanych (o wysięgu poniżej 12m) podczas próby szczelności wynosi:
204 O ile wytwórca nie określi inaczej maksymalna dopuszczalna wartość opadania ładunku żurawi przeładunkowych do drewna podczas próby szczelności wynosi:
205 Podczas oceny stanu technicznego pulpitu sterującego żurawia obsługujący sprawdza:
206 Podczas obsługi codziennej obsługujący żurawia ma obowiązek:
207 W przypadku braku możliwości obserwacji przez obsługującego całej drogi jaką pokonuje ładunek:
208 Przy eksploatacji żurawia przeładunkowego do drewna:
209 Nadmiernie rozbujany ładunek może spowodować:
210 W oparciu o przedstawiony diagram określ na jaką maksymalną wysokość można bezpiecznie podnieść ładunek o masie 3,4t:
211 W oparciu o przedstawiony diagram określ na jaką maksymalną odległość można bezpiecznie podać ładunek o masie 3,4t:
212 W oparciu o przedstawiony diagram wskaż poprawne parametry pracy żurawia:
213 W oparciu o przedstawiony diagram wskaż poprawne parametry pracy żurawia:
214 W oparciu o przedstawiony diagram wskaż maksymalną masę ładunku, jaką można podać na odległość 10 m:
215 W oparciu o przedstawiony diagram wskaż maksymalną masę ładunku, jaką można podać na odległość 20 m:
216 W oparciu o przedstawiony diagram określ na jaką maksymalną wysokość można bezpiecznie podać ładunek o masie 3,32 t:
217 W oparciu o przedstawiony diagram określ na jaką maksymalną odległość można bezpiecznie podać ładunek o masie 3,32 t:
218 W oparciu o przedstawiony diagram wskaż poprawne parametry pracy żurawia:
219 W oparciu o przedstawiony diagram wskaż poprawne parametry pracy żurawia:
220 W oparciu o przedstawiony diagram wskaż maksymalną masę ładunku, jaką można podać na odległość 4 m:
221 W oparciu o przedstawiony diagram wskaż maksymalną masę ładunku, jaką można podać na odległość 13m:
222 W oparciu o przedstawiony diagram określ na jaką maksymalną wysokość można bezpiecznie podać ładunek o masie 890 kg:
223 W oparciu o przedstawiony diagram określ na jaką maksymalną odległość można bezpiecznie podać ładunek o masie 620 kg: m
224 W oparciu o przedstawiony diagram wskaż poprawne parametry pracy żurawia:
225 W oparciu o przedstawiony diagram wskaż poprawne parametry pracy żurawia:
226 W oparciu o przedstawiony diagram wskaż maksymalną masę ładunku, jaką można podać na odległość 4 m, przy wysokości 5,8 m:
227 W oparciu o przedstawiony diagram wskaż maksymalną masę ładunku, jaką można podać na odległość 1,8 m, przy wysokości 4 m:
228 W oparciu o przedstawiony diagram określ na jaką maksymalną odległość można bezpiecznie podać ładunek o masie 3980 kg:
229 W oparciu o przedstawiony diagram wskaż poprawne parametry pracy żurawia:
230 W oparciu o przedstawiony diagram wskaż poprawne parametry pracy żurawia:
231 W oparciu o przedstawiony diagram wskaż maksymalną masę ładunku, jaką można podać na odległość 7,2 m:
232 W oparciu o przedstawiony diagram określ na jaką maksymalną odległość można bezpiecznie podać ładunek o masie 3790 kg:
233 W oparciu o przedstawiony diagram określ na jaką maksymalną wysokość można bezpiecznie podać ładunek o masie 3790 kg:
234 W oparciu o przedstawiony diagram wskaż poprawne parametry pracy żurawia:
235 W oparciu o przedstawiony diagram wskaż poprawne parametry pracy żurawia:
236 W oparciu o przedstawiony diagram wskaż maksymalną masę ładunku, jaką można podać na odległość 12,25 m:
237 W oparciu o przedstawiony diagram wskaż maksymalną masę ładunku, jaką można podać na odległość 17 m:
238 W oparciu o przedstawiony diagram wskaż poprawne parametry pracy żurawia:
239 W oparciu o przedstawiony diagram określ na jaką maksymalną odległość można bezpiecznie podać ładunek o masie 1300 kg żurawiem oznaczonym symbolem 700T:
240 W oparciu o przedstawiony diagram określ na jaką maksymalną odległość można bezpiecznie podać ładunek o masie 1350 kg żurawiem oznaczonym symbolem 600T:
241 W oparciu o przedstawiony diagram wskaż poprawne parametry pracy żurawi:
242 W oparciu o przedstawiony diagram wskaż poprawne parametry pracy żurawia:
243 W oparciu o przedstawiony diagram wskaż maksymalną masę ładunku, jaką można podać na odległość 10 m, żurawiem oznaczonym symbolem 600T:
244 W oparciu o przedstawiony diagram wskaż maksymalną masę ładunku, jaką można podać na odległość 8 m żurawiem oznaczonym symbolem 600T:
245 W oparciu o przedstawiony diagram określ na jaką maksymalną odległość można bezpiecznie podać ładunek o masie 1290 kg:
246 W oparciu o przedstawiony diagram określ na jaką maksymalną wysokość można bezpiecznie podać ładunek o masie 1290 kg:
247 W oparciu o przedstawiony diagram wskaż poprawne parametry pracy żurawia:
248 W oparciu o przedstawiony diagram wskaż poprawne parametry pracy żurawia:
249 W oparciu o przedstawiony diagram wskaż maksymalną masę ładunku, jaką można podać na odległość 12,35 m:
250 W oparciu o przedstawiony diagram wskaż maksymalną masę ładunku, jaką można podać na odległość 6,35 m:
251 W oparciu o przedstawiony diagram określ na jaką maksymalną odległość można bezpiecznie podać ładunek o masie 6470 kg:
252 W oparciu o przedstawiony diagram określ na jaką maksymalną wysokość można bezpiecznie podać ładunek o masie 6470 kg:
253 W oparciu o przedstawiony diagram wskaż poprawne parametry pracy żurawia:
254 W oparciu o przedstawiony diagram wskaż poprawne parametry pracy żurawia:
255 W oparciu o przedstawiony diagram wskaż maksymalną masę ładunku, jaką można podać na odległość 13,9 m:
256 W oparciu o przedstawiony diagram wskaż maksymalną masę ładunku, jaką można podać na odległość 6,95 m:
Pytania UDT HDS -II cz.
You got {{userScore}} out of {{maxScore}} correct
{{title}}
{{image}}
{{content}}

Część 3

257 Poniższy rysunek przedstawia cechę:
258 Poniższy rysunek przedstawia cechę:
259 Poniższy rysunek przedstawia cechę:
260 Trawersa służy do:
261 Minimalny udźwig urządzenia dźwignicowego podnoszącego ładunek o masie 24 t przy użyciu przedstawionej trawersy wynosi:
262 Skrót DOR oznacza:
263 Ładunek na haku dwurożnym należy zawiesić:
264 Na redukcję DOR zawiesia wielocięgnowego wpływa:
265 W oparciu o przedstawiony rysunek wskaż wartość A dla zawiesia linowego:
266 W oparciu o przedstawiony rysunek wskaż wartość A dla zawiesia linowego:
267 Na rysunku pokazana jest:
268 W oparciu o przedstawiony rysunek wskaż wartość A (kat α) dla zawiesia dwucięgnowego:
269 W oparciu o przedstawiony rysunek wskaż wartość A (kat α ) dla zawiesia dwucięgnowego:
270 W oparciu o przedstawiony rysunek wskaż wartość A (DOR w oparciu o kąt α ) dla zawiesia dwucięgnowego:
271 W oparciu o przedstawiony rysunek wskaż wartość A (DOR w oparciu o kąt α) dla zawiesia dwucięgnowego:
272 W oparciu o przedstawiony rysunek wskaż wartość A (DOR w oparciu o sposób zawieszenia ) dla zawiesia pasowego:
273 W oparciu o przedstawiony rysunek wskaż wartość A (DOR w oparciu o sposób zawieszenia ) dla zawiesia pasowego:
274 W oparciu o przedstawiony rysunek wskaż wartość A (DOR w oparciu o sposób zawieszenia ) dla zawiesia pasowego:
275 Wskaż, który ze sposobów podwieszenia ładunku jest prawidłowy:
276 Wskaż, który ze sposobów podwieszenia ładunku przy pomocy zawiesia linowego jest prawidłowy:
277 Poniższy rysunek przedstawia:
278 Poniższy rysunek przedstawia:
279 Przedstawione na rysunku zawiesie specjalistyczne służy do:
280 Przedstawione na rysunku zawiesie specjalistyczne służy do:
281 Za prawidłowy dobór zawiesia odpowiada:
282 Zawiesia podlegają przeglądom okresowym w terminach:
283 Wybór rodzaju zastosowanego zawiesia zależy od:
284 Przed rozpoczęciem pracy obsługujący ma obowiązek:
285 Zawiesie to:
286 Zawiesia możemy podzielić:
287 DOR zawiesia pasowego można określić:
288 Praca z zawiesiem bez tabliczki znamionowej:
289 Zawiesia łańcuchowe:
290 Maksymalny dopuszczalny kąt wierzchołkowy α stosowany w zawiesiu może wynieść:
291 Maksymalny kąt β w zawiesiu może wynieść:
292 Wskaż, który ze sposobów podwieszenia ładunku przy pomocy zawiesia linowego jest nieprawidłowy:
293 Wskaż, który ze sposobów zamocowania haka jest prawidłowy:
294 Wskaż, który ze sposobów zamocowania haka jest nieprawidłowy:
295 W oparciu o przedstawiony rysunek wskaż wartość A dla zawiesia dwucięgnowego:
296 W oparciu o przedstawiony rysunek wskaż wartość A dla zawiesia dwucięgnowego:
297 O ile wytwórca nie określi inaczej dopuszczalne kryteria zużycia haków przy zawiesiach to:
298 O ile wytwórca nie określi inaczej dopuszczalna ilość pęknięć drutów w zawiesiu linowym wynosi
299 Które z poniższych uszkodzeń dyskwalifikują zawiesie linowe z dalszej eksploatacji?
300 Wraz ze wzrostem kąta wierzchołkowego α:
301 Kąty α i β w odniesieniu do zawiesi:
302 Podnosząc elementy posiadające ostre krawędzie za pomocą zawiesia pasowego należy:
303 Wartość DOR zawiesia wielocięgnowego jest:
304 Używanie zawiesi w temperaturze powyżej 100˚C jest:
305 Poniższy rysunek przedstawia:
306 Maksymalny DOR przedstawionego zawiesia wynosi:
307 Maksymalny DOR przedstawionego zawiesia przy kącie wierzchołkowym β 60˚ wynosi:
308 Maksymalny DOR przedstawionego zawiesia przy kącie wierzchołkowym β 45˚ wynosi:
309 W oparciu o przedstawiony rysunek wskaż poprawny sposób zamocowania haka:
310 Maksymalna masa podnoszonego ładunku przy kącie β wynoszącym 55˚ nie może przekraczać:
311 Maksymalna masa podnoszonego ładunku przy kącie β wynoszącym 40˚ nie może przekraczać:
312 Maksymalna masa podnoszonego ładunku przy kącie β wynoszącym 50˚ nie może przekraczać:
313 Maksymalna masa podnoszonego ładunku przy kącie β wynoszącym 65˚ nie może przekraczać:
314 W oparciu o przedstawiony rysunek określ maksymalną masę ładunku jaką można podnieść przy pomocy zawiesia 4 cięgnowego:
315 W oparciu o przedstawiony rysunek określ maksymalną masę ładunku jaką można podnieść przy pomocy zawiesia 4 cięgnowego:
316 W oparciu o przedstawiony rysunek określ maksymalną masę ładunku jaką można podnieść przy pomocy zawiesia 4 cięgnowego:
317 Które z przedstawionych zawiesi specjalnych można wykorzystać do podnoszenia blach w pozycji pionowej:
318 Które z przedstawionego osprzętu do podnoszenia można wykorzystać do podnoszenia blach w pozycji poziomej:
319 Które z przedstawionego osprzętu do podnoszenia można wykorzystać do podnoszenia dwuteowych dźwigarów stalowych:
320 Które z przedstawionego osprzętu do podnoszenia można wykorzystać do podnoszenia prętów stalowych o znacznej długości:
321 Które z przedstawionego osprzętu do podnoszenia można wykorzystać do podnoszenia ładunków składowanych na paletach transportowych:
322 Które z przedstawionego osprzętu do podnoszenia można wykorzystać do podnoszenia arkusza blachy w pozycji poziomej:
323 Na zdjęciu poniżej symbol α oznacza:
324 Na zdjęciu poniżej symbol β oznacza:
325 Które z poniższych warunków musi bezwzględnie spełniać zawiesie do przemieszczania ładunku:
Pytania UDT - HDS - III cz.
You got {{userScore}} out of {{maxScore}} correct
{{title}}
{{image}}
{{content}}

CENTRALA

BEHAP-BUD s.c. Eugeniusz Winiarski, Piotr Winiarski

ul. Przemysłowa 8
32-540 Trzebinia, Małopolska (przy trasie Kraków – Katowice)

Logo Behap-bud szkolenia zawodowe

 

Ta strona wykorzystuje pliki cookie.