Pytania UDT – wózki z wyłączeniem specjalizowanych

wózek widłowy

Część 1:

1. Urządzenie techniczne objęte dozorem technicznym może być eksploatowane na podstawie:
2. Które z wymienionych czynności nie należą do zakresu obowiązków obsługującego UTB:
3. Terminy przeglądów konserwacyjnych urządzeń technicznych:
4. Dozorem technicznym nazywamy:
5. Dozór techniczny nad urządzeniami technicznymi wykonuje:
6. Zmiana parametrów technicznych lub zmiana konstrukcji urządzenia technicznego traktowana jest jako:
7. Uzgodnioną naprawę lub modernizację urządzeń technicznych maże wykonać:
8. Ustawa o dozorze technicznym określa następujące formy dozoru technicznego:
9. Decyzję zezwalającą na eksploatację urządzenia technicznego wydaje:
10. Obsługujący urządzenie techniczne może podjąć pracę gdy:
11. Obsługujący urządzenie techniczne może podjąć pracę gdy:
12. W przypadku nieprzestrzegania przez eksploatującego przepisów o dozorze technicznym eksploatujący:
13. W przypadku stwierdzenia zagrożenia dla życia lub zdrowia ludzkiego oraz mienia i środowiska inspektor:
14. W przypadku niebezpiecznego uszkodzenia urządzenia technicznego lub nieszczęśliwego wypadku eksploatujący:
15. Zaświadczenie kwalifikacyjne do obsługi może zostać cofnięte przez:
16. Urządzenia techniczne nieobjęte dozorem technicznym to:
17. Urządzenia techniczne objęte dozorem technicznym to:
18. Niebezpieczne uszkodzenie urządzenia technicznego to:
19. Nieszczęśliwy wypadek to:
20. Podnoszenie i przenoszenie osób przez urządzenie techniczne przeznaczone wyłącznie do transportu ładunków wymaga:
21. Odpowiedzialnym za zapewnienie właściwej obsługi i konserwacji urządzenia technicznego jest:
22. Wymagane przepisami prawa przeglądy konserwacyjne wykonuje:
23. Dziennik konserwacji urządzenia technicznego prowadzi:
24. Badania odbiorcze przeprowadza się dla urządzeń technicznych:
25. Badania okresowe przeprowadza się dla urządzeń technicznych objętych dozorem:
26. Nieobecność konserwującego na badaniu urządzenia technicznego wymaga min.:
27. Kandydat na obsługującego urządzenie techniczne musi:
28. Obsługujący urządzenie techniczne ma obowiązek przerwać pracę gdy:
29. Terminy przeglądów konserwacyjnych urządzenia mogą być określone:
30. Terminy badań okresowych i doraźnych kontrolnych UTB określone są:
31. Obowiązkiem obsługującego urządzenie techniczne jest:
32. Urządzenie techniczne można eksploatować na podstawie:
33. Po wykonanych czynnościach przy urządzeniu technicznym inspektor sporządza:
34. Naprawę i modernizację urządzenia technicznego wykonuje:
35. Bezpośrednio odpowiedzialnym za bezpieczną eksploatację urządzenia technicznego jest:
36. Informacje dotyczące zasad bezpiecznej obsługi urządzenia są zawarte w:
37. W ramach czynności przed rozpoczęciem pracy obsługujący:
38. Zaświadczenia kwalifikacyjne do obsługi urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu wydaje:
39. Przeciążanie UTB w trakcie pracy:
40. Badania doraźne eksploatacyjne wykonuje się m.in.:
41. Obowiązki obsługującego określone są:
42. Badania okresowe urządzenia technicznego są wykonywane przez:
43. Jednostką dozoru technicznego jest:
44. Zaświadczenia kwalifikacyjne uprawniające do obsługi urządzeń technicznych ważne są na terenie:
45 Obowiązek stosowania środków ochrony indywidualnej przez operatorów urządzeń technicznych wynika z:
46. Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie rodzajów urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu przepisom dozoru technicznego podlegają:
47 Instrukcja eksploatacji może nie zawierać:
48 Księga rewizyjna urządzenia musi zawierać:
49 Decyzja wydana przez UDT:
50 Do egzaminu sprawdzającego kwalifikacje może przystąpić osoba, która:
51 Po zakończonym badaniu technicznym z wynikiem pozytywnym inspektor UDT:
52 Zaświadczenia kwalifikacyjne:
53 Dokonujący przeróbek urządzenia technicznego bez uzgodnienia z organem właściwej jednostki dozoru technicznego:
54 Kto dopuszcza do eksploatacji urządzenie techniczne bez ważnej decyzji zezwalającej na eksploatację:
55 Instrukcja eksploatacji to:
56 Zaświadczeń kwalifikacyjnych do obsługi nie wymaga się:
57 Osoba posiadająca zaświadczenia kwalifikacyjne może obsługiwać:
58 Obowiązkiem obsługującego urządzenie techniczne jest:
59 Zaświadczenie kwalifikacyjne do obsługi urządzeń technicznych są:
60 Obsługujący który jest świadkiem wypadku ma obowiązek:
61 Obsługującemu nie wolno:
62 Formami dozoru technicznego są:
63 Podnoszenie osób urządzeniami, które zostały zaprojektowane i wykonane wyłącznie do podnoszenia ładunków:
64 Podnoszenie ładunków za pomocą dwóch lub więcej UTB:
65 Przebywanie osób pod ładunkiem przenoszonym jest:
66 Przenoszenia ładunków nad osobami jest:
67 Zaświadczenia kwalifikacyjne do obsługi urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu wydaje:
68 Komisja egzaminacyjna powiadamia osobę zainteresowaną o wyniku egzaminu:
69 Dziennik konserwacji powinien być prowadzony:
70 Instrukcja stanowiskowa:
71 Po upływie terminu ważności zaświadczenia kwalifikacyjnego do obsługi urządzenia obsługujący:
72 Przedłużenie ważności zaświadczenie kwalifikacyjnego następuje:
73 Udźwig UTB to parametr urządzenia bezpośrednio związany z:
74 Masa netto 1000 l wody wynosi ok:
75 Masa ładunku składającego się z 40 opakowań po 25 kg każdy wynosi:
76 Masa 60 kartonów po 20 kg każdy wynosi:
77 Masę podnoszonego ładunku można określić na podstawie:
78 Informacja dotycząca udźwigu urządzenia może być zawarta:
79 Prawidłowe określenie jednostki udźwigu to:
80 Które z elementów nie wchodzą w skład układu hydraulicznego wózka jezdniowego podnośnikowego?
81 Zamek hydrauliczny zapewnia ochronę przed:
82 Elementem przekształcającym ciśnienie oleju hydraulicznego w ruch mechaniczny jest:
83 Elementem wytwarzającym ciśnienie w układzie hydraulicznym wózka jezdniowego podnośnikowego jest:
84 Zawór przelewowy instalowany w układzie hydraulicznym wózków jezdniowych podnośnikowych ma za zadanie:
85 Bezpieczny sposób sprawdzenia działania zaworu przelewowego przeprowadza się:
86 Rozdzielacz hydrauliczny instalowany jest w układzie w celu:
87 Elementem wykonawczym w układzie hydraulicznym wózka jezdniowego podnośnikowego jest:
88 Elementem chroniącym układ hydrauliczny przed nadmiernym wzrostem ciśnienia jest:
89 Zawór zwrotno-dławiący montowany w układzie podnoszenia wózka jezdniowego podnośnikowego ma na celu:
90 Zawór bezpieczeństwa w układzie hydraulicznym wózka jezdniowego podnośnikowego:
91 W przypadku wzrostu ciśnienia nadmiar oleju odprowadzany jest:
92 Kryteria i warunki poprawnego wykonania prób układu hydraulicznego określa:
93 Akumulatory w elektrycznym wózku podnośnikowym:
94 Parametry podane przez producenta na tabliczce znamionowej akumulatorów to:
95 Wyłącznik bezpieczeństwa STOP jest:
96 Wyłącznik bezpieczeństwa STOP:
97 Jakiego rodzaju ogumienie stosowane jest w wózkach jezdniowych podnośnikowych:
98 Kto decyduje o rodzaju i wielkość opon zastosowanych w wózku:
99 Graniczne zużycie opon superelastycznych (w przypadku braku innych wytycznych) to:
100 Jaki rodzaj zużycia wyklucza opony pełne z dalszej eksploatacji:
101 Święcąca się kontrolka ciśnienia oleju może świadczyć o:
102 Oznaczenie przedstawione na rysunku znajduje się na dźwigni:
103 Widząc świecącą się kontrolkę operator:
104 Dźwignia oznaczona poniższym piktogramem po wychyleniu przez operatora do przodu spowoduje:
105 Dźwignia oznaczona poniższym piktogramem po wychyleniu przez operatora spowoduje:
106 Wózki jezdniowe podnośnikowe czołowe z fotelem dla operatora muszą być wyposażone w:
107 Hamowanie jazdy wózka prowadzonego może być realizowane przez:
108 W skład układu mechanizmu podnoszenia wchodzi:
109 Wózki jezdniowe podnośnikowe czołowe z fotelem dla operatora mogą być wyposażone w maszt typu:
110 Jakie elementy bezpieczeństwa chronią operatora w przypadku utraty stateczności wózka podnośnikowego czołowego?
111 Jakie elementy maja wpływ na stateczność wózka podnośnikowego czołowego?
112 Do zasilania wózków podnośnikowych spalinowych stosowane są butle gazowe:
113 W wózkach podnośnikowych łańcuch mechanizmu podnoszenia jest:
114 Oznaczenie na poniższym rysunku przedstawia:
115 Oznaczenie na poniższym rysunku przedstawia:
116 Oznaczenie na poniższym rysunku przedstawia:
117 Oznaczenie na poniższym rysunku przedstawia:
118 Zapalona lub migająca lampka kontrolna:
119 Pracując wózkiem z osprzętem wymiennym operator powinien:
120 Osprzęt wymienny może być zainstalowany do wózka przez:
121 Jaki wpływ na udźwig wózka ma zamontowany dodatkowy osprzęt wymienny:
122 Po montażu osprzętu wymiennego przewidzianego przez wytwórcę wózka:
123 Dźwignia oznaczona poniższym piktogramem, po wychyleniu przez operatora powoduje:
124 Praca wózkiem z zamontowanymi przedłużkami do wideł jest dozwolona w przypadku gdy:
125 Zabezpieczenie elektryczne montowane na zakończeniu dyszla wózka jezdniowego prowadzonego to:
126 Który z elementów wyposażenia zabezpiecza przed uruchomieniem urządzenia przez osoby niepowołane?
127 Cecha 1500 x 500 znajdująca się na widle nośnej oznacza:
128 Maksymalny ładunek jaki można podnieść na parze wideł oznaczonych 2500 x 500 każda wynosi:
129 Praca wózkiem jezdniowym podnośnikowym ze zbyt niskim poziomem oleju w układzie hydraulicznym może objawiać się:
130 "Skokowy" ruch mechanizmu podnoszenia do góry może być spowodowany:
131 Nieszczelność w układzie hydraulicznym wózka jezdniowego podnośnikowego może się objawiać:
132 Gęstość oleju hydraulicznego w temperaturze ujemnej:
133 Stan poziomu oleju w układzie hydraulicznym operator sprawdza:
134 O ile wytwórca nie określi inaczej, maksymalne odchylenie od pionowego położenia masztu obciążonego ciężarem nominalnym, spowodowane wewnętrznym przeciekiem w układzie wychyłu nie powinno przekroczyć:
135 O ile wytwórca nie określi inaczej, składowa opadania mechanizmu podnoszenia wózka o udźwigu do 10 t obciążonego ciężarem nominalnym nie powinna przekroczyć:
136 O ile wytwórca nie określi inaczej, składowa opadania mechanizmu podnoszenia wózka o udźwigu powyżej 10 t obciążonego ciężarem nominalnym nie powinna przekroczyć:
137 Optymalne obciążenie potrzebne do przeprowadzenia próby szczelności wewnętrznej układu hydraulicznego wynosi:
138 O ile wytyczne producenta nie stanowią inaczej, minimalna wysokość na jaką należy podnieść ładunek podczas próby szczelności wewnętrznej układu wychyłu masztu wynosi:
Wypełnij poniższy formularz, aby zobaczyć wyniki
Pytania UDT - wózki z wyłączeniem specjalizowanych
You got {{userScore}} out of {{maxScore}} correct
{{title}}
{{image}}
{{content}}

Część 2:

139. Sprawdzenie w bezpieczny sposób działania zaworu przelewowego należy wykonać:
140. Sprawdzenie układu hydraulicznego w wózkach podnośnikowych obejmuje:
141. Sprawdzenie poprawności działania dźwigni sterowniczych należy wykonać:
142. Zakres przeprowadzonych prób wózków jezdniowych podnośnikowych wyposażonych w hydrauliczny osprzęt dodatkowy obejmuje:
143. Akumulatory kwasowe można ładować:
144. Pomieszczenie, w którym odbywa się ładowanie akumulatorów wózka:
145. Obowiązkiem operatora wózków jezdniowych podnośnikowych jest:
146. Osoba dokonująca wymiany rozładowanych akumulatorów powinna:
147. Łącznik bezpieczeństwa „STOP” służy do:
148. W przypadku stwierdzenia sytuacji niebezpiecznej operator wózka ma obowiązek:
149. Sprawdzenie poprawności działania łącznika bezpieczeństwa STOP należy wykonać:
150. Graniczne wartości zużycia ogumienia zawiera:
151. Ciśnienie w oponach powinno być dostosowane do:
152. Nierówne ciśnienie w oponach na jednej osi może spowodować:
153. Wpływ na przyspieszone zużycie opon pneumatycznych ma:
154. Nierównomierne zużycie opon pełnych znajdujących się na wspólnej osi:
155. Ocenę stanu technicznego ogumienia przeprowadza:
156. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń mechanicznych ogumienia, mających wpływ na bezpieczną eksploatację, operator wózka:
157. Operator po zauważeniu podczas jazdy palącej się lampki kontrolnej ciśnienia oleju silnika powinien:
158. Po zakończeniu pracy operator powinien:
159. Sprawne dźwignie sterujące:
160. Opis próby sprawdzenia poprawności działania hamulca zasadniczego opisuje:
161. Informacje dotyczące sposobu sprawdzania poprawności działania hamulca pomocniczego są zawarte w:
162. Podczas próby hamulca zasadniczego maszt powinien być w pozycji:
163. Próbę hamulca zasadniczego należy przeprowadzać:
164. Jeżeli w czasie próby hamulca pomocniczego operator uzna, że jego działanie jest nieprawidłowe powinien:
165. W przypadku stwierdzenia awarii układu hamulcowego operator powinien:
166. W przypadku stwierdzenia wycieku płynu hamulcowego, operator powinien:
167. W przypadku stwierdzenia niewłaściwego działania hamulca pomocniczego, operator:
168. Hamulec zasadniczy należy sprawdzać jadąc wózkiem podnośnikowym i hamując:
169. Operator powinien przeprowadzić sprawdzenie hamulców:
170. Schodząc z fotela operatora, Obsługujący wózek powinien:
171. Zakres czynności kontrolnych masztu wózka podnośnikowego obejmuje:
172. Podczas jazdy wózkiem podnośnikowym z ładunkiem na widłach należy:
173. Ładunek należy transportować:
174. Podczas zjazdu z pochyłej rampy wózkiem czołowym podnośnikowym wraz z ładunkiem, operator:
175. Podczas wjazdu na pochyła rampę wózkiem jezdniowym podnośnikowym z ładunkiem ograniczającym widoczność, operator:
176. Poruszanie się wózkiem w poprzek pochyłej rampy jest:
177. Poruszając się wózkiem z ładunkiem ograniczającym widoczność operator powinien:
178. Podczas jazdy wózkiem jezdniowym podnośnikowym z ładunkiem należy:
179. Wylot zaworu butli gazowej powinien być skierowany:
180. Szczelność instalacji gazowej sprawdza się przy pomocy:
181. Eksploatacja wózka jezdniowego w temperaturze poniżej -10°C:
182. Eksploatacja wózka jezdniowego w temperaturze powyżej 30°C:
183. W oparciu o tabelę określ jakie maksymalne obciążenie może przenieść gniazdo ładunkowe regału:
184. W oparciu o tabelę określ na które najwyższe gniazdo ładunkowe podasz towar dysponując wózkiem o maksymalnej wysokości podnoszenia 2100 mm:
185. Odstawiając ładunek na regał magazynowy operator powinien znać:
186. Podczas transportu ładunków wielkogabarytowych operator powinien:
187. Na co powinien zwrócić uwagę operator podczas wymiany baterii trakcyjnych?
188. Przyczyną utraty stateczności wózka może być:
189. Dopuszczalna prędkość jazdy wózka jest określona:
190. Przed rozpoczęciem pracy wózkiem należy sprawdzić funkcjonowanie:
191. Po zamontowaniu dodatkowego osprzętu wymiennego należy:
192. Przed wjazdem wózkiem na rampę załadowczą operator powinien sprawdzić:
193. Podczas jazdy wózkiem podnośnikowym należy:
194. Gdzie znajduje się informacja dotycząca udźwigu wózka:
195. Przed rozpoczęciem pracy wózkiem należy:
196. Praca wózka z koszem do podnoszenia osób zakładanym na widły:
197. W przypadku, kiedy wózek traci stateczność, operator:
198. W chwili wywracania się wózka należy:
199. Wózek może stracić stateczność na skutek:
200. Jeżeli instrukcja wózka nie stanowi inaczej, następujące w toku eksploatacji maksymalne wydłużenie łańcucha nośnego może wynosić:
201. Jeżeli instrukcja wózka nie stanowi inaczej, dopuszczalna ilość pękniętych płytek łańcucha nośnego (konstrukcji Flyera) wynosi:
202. Jeżeli instrukcja wózka nie stanowi inaczej, minimalna dopuszczalna grubość poziomej części wideł zmierzona w pobliżu ich naroża (pięty) wynosi:
203. Jeżeli instrukcja wózka nie stanowi inaczej, minimalna dopuszczalna grubość poziomej części wideł zmierzona w pobliżu ich naroża (pięty) wynosi:
204. Jeżeli instrukcja wózka nie stanowi inaczej, minimalna dopuszczalna grubość poziomej części wideł zmierzona w pobliżu ich naroża (pięty) wynosi:
205. Jeżeli instrukcja wózka nie stanowi inaczej, minimalna dopuszczalna grubość poziomej części wideł zmierzona w pobliżu ich naroża (pięty) wynosi:
206. Jeżeli instrukcja wózka nie stanowi inaczej, maksymalne dopuszczalne rozgięcie widły względem wartości oryginalnej (zwykle 90 stopni), wynosi:
207. W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu i rysunek określ maksymalną bezpieczną wysokość podnoszenia ładunku pobranego od strony A:
208. W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu i rysunek określ maksymalną bezpieczną wysokość podnoszenia ładunku pobranego od strony B:
209. W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu i rysunek określ maksymalną bezpieczną wysokość podnoszenia ładunku pobranego od strony A:
210 . W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu i rysunek określ maksymalną bezpieczną wysokość podnoszenia ładunku pobranego od strony B:
211. W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu i rysunek określ maksymalną bezpieczną wysokość podnoszenia ładunku pobranego od strony A:
212. W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu i rysunek określ maksymalną bezpieczną wysokość podnoszenia ładunku pobranego od strony B:
213. W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu i rysunek określ maksymalną bezpieczną wysokość podnoszenia ładunku pobranego od strony A:
214. W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu i rysunek określ maksymalną bezpieczną wysokość podnoszenia ładunku pobranego od strony B:
215. W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu oraz rysunek określ maksymalną bezpieczną wysokość podnoszenia ładunku pobranego z kierunku A:
216. W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu oraz rysunek określ maksymalną bezpieczną wysokość podnoszenia, ładunku pobranego z kierunku A:
217. W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu oraz rysunek wskaż, na który regał lub regały można postawić ładunek:
218. W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu oraz rysunek wskaż, na który regał lub regały można postawić ładunek:
219. W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu oraz rysunek wskaż, na który regał lub regały można postawić ładunek:
220. W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu oraz rysunek określ maksymalną bezpieczną wysokość podnoszenia, ładunku pobranego z kierunku A:
221. W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu oraz rysunek określ maksymalną bezpieczną wysokość podnoszenia, ładunku pobranego z kierunku B:
222. W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu oraz rysunek określ maksymalną bezpieczną wysokość podnoszenia, ładunku pobranego z kierunku A:
Pytania UDT - wózki z wyłączeniem specjalizowanych 2
You got {{userScore}} out of {{maxScore}} correct
{{title}}
{{image}}
{{content}}

Część 3:

223. W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu oraz rysunek określ maksymalną bezpieczną wysokość podnoszenia, ładunku pobranego z kierunku B:
224. W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu określ maksymalny udźwig wózka na wysokości 6 m:
225. W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu określ maksymalny udźwig wózka na wysokości 6,7 m:
226. W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu określ maksymalną masę ładunku, o wymiarach podstawy 1,6 m x 1,6 m:
227. W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu określ maksymalną masę ładunku, o wymiarach podstawy 2 m x 2 m:
228. W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu oraz rysunek określ maksymalną masę ładunku pobranego od strony B:
229. W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu oraz rysunek określ maksymalną masę ładunku pobranego od strony A:
230. W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu oraz rysunek określ maksymalną masę ładunku pobranego od strony B:
231. W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu oraz rysunek określ maksymalną masę ładunku, jaką można bezpiecznie podnieść pobierając ładunek od strony A:
232. W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu oraz rysunek określ maksymalną masę ładunku, jaką można bezpiecznie podnieść pobierając ładunek od strony A:
233. W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu oraz rysunek określ maksymalną masę ładunku, jaką można bezpiecznie podnieść pobierając ładunek od strony B:
234. W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu określ maksymalny udźwig wózka, podnoszącego ładunek na wysokość 3000 mm:
235. W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu określ maksymalny udźwig wózka, podnoszącego ładunek na wysokość 4000 mm:
236. W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu określ maksymalny udźwig wózka, podnoszącego ładunek na wysokość 5000 mm:
237. W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu oraz rysunek określ maksymalną masę ładunku jaką można bezpiecznie podnieść na wysokość 4000 mm, pobierając od strony B:
238. W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu oraz rysunek określ maksymalną masę ładunku jaką można bezpiecznie podnieść na wysokość 4000 mm, pobierając od strony A:
239. W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu oraz rysunek określ maksymalną masę ładunku, pobranego od strony B:
240. W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu oraz rysunek określ maksymalną masę ładunku, pobranego od strony A:
241. W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu oraz rysunek określ maksymalną masę ładunku, pobranego od strony A:
242. W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu oraz rysunek określ maksymalną masę ładunku, pobranego od strony B:
243. W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu oraz rysunek określ maksymalną masę ładunku, pobranego od strony A:
244. W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu oraz rysunek określ maksymalną masę ładunku, pobranego od strony B:
245. Świecąca się kontrolka ciśnienia oleju może świadczy o:
Pytania UDT - wózki z wyłączeniem specjalizowanych 3
You got {{userScore}} out of {{maxScore}} correct
{{title}}
{{image}}
{{content}}

CENTRALA

BEHAP-BUD s.c. Eugeniusz Winiarski, Piotr Winiarski

ul. Przemysłowa 8
32-540 Trzebinia, Małopolska (przy trasie Kraków – Katowice)

Logo Behap-bud szkolenia zawodowe

 

Ta strona wykorzystuje pliki cookie.