Egzamin praktyczny UDT suwnice – nowe wytyczne 2021

Egzamin praktyczny UDT suwnice

Nowe wytyczne przeprowadzania egzaminu praktycznego UDT w zakresie obsługi suwnic

W dniu 31.03.2021 zostały wydane przez Urząd Dozoru Technicznego nowe wytyczne przeprowadzania egzaminu praktycznego UDT w zakresie obsługi suwnic. Są one uzupełnieniem obowiązującej do tej pory „Szczegółowej tematyki egzaminacyjnej dla osób ubiegających się o uzyskanie zaświadczenia kwalifikacyjnego / certyfikatu do obsługi”.

Od kiedy obowiązują nowe wytyczne egzaminu praktycznego UDT na suwnice?

Nowe wytyczne przeprowadzania egzaminu praktycznego w zakresie obsługi suwnic wchodzą w życie z dniem 15.04.2021. Jest to dokument do obligatoryjnego stosowania.

Wymagania dotyczące miejsca odbywania egzaminu praktycznego UDT na suwnice

Miejsce egzaminu praktycznego powinno być zabezpieczone przed dostępem osób postronnych, dostosowane przez wnioskodawcę do wymagań zawartych w poniższym dokumencie. W uzasadnionych sytuacjacg potwierdzonych stanem faktycznym, w przypadku braku możliwości przygotowania miejsca egzaminu zgodnie z wytycznymi, za zgodą komisji należy dostosować miejsce w sposób umożliwiający wykonanie wszystkich niezbędnych czynności (manewrów) określonych w wytycznych z zachowaniem nie mniejszego poziomu trudności. Nieprzygotowanie miejsca egzaminu w sposób umożliwiający przeprowadzenie egzaminu lub w przypadku braku możliwości przeprowadzenia egzaminu w sposób bezpieczny, skutkować będzie odstąpieniem komisji egzaminacyjnej od przeprowadzenia części praktycznej egzaminu oraz zakończeniem postępowania wynikiem NEGATYWNYM.

Co dodatkowo należy zapewnić na czas egzaminu praktycznego UDT z obsługi suwnic?

 • dostęp do aktualnego protokołu i decyzji zezwalającej na eksploatację przygotowanego urządzenia
 • dostęp do instrukcji obsługi
 • dostęp do dziennika konserwacji
 • zapewnić obecność obsługującego posiadającego zaświadczenie kwalifikacyjne do obsługi suwnic
 • zapewnić odpowiednie elementy urządzeń służących do przemieszczania ładunku

Z ilu części składa się egzamin praktyczny UDT na obsługę suwnic?

Egzamin praktyczny UDT suwnice składa się z 2 części:

 1. Obsługa techniczna codzienna suwnicy – przykładowe zagadnienia:
  • sprawdzenie dokumentacji pod kątem możliwości eksploatacji urządzenia
  • ocena stanu haka i zblocza hakowego
  • ocena stanu chwytaka lub chwytnika
  • sprawdzenie prawidłowości działania ogranicznika ruchu mechanizmu podnoszenia w kierunku góra
  • przeprowadzenie próby hamulca mechanizmu podnoszenia z wykorzystaniem przygotowanego ładunku
  • sprawdzenie prawidłowości działania kleszczy przeciwwiatrowych
  • wykonanie innej czynności wynikającej z instrukcji eksploatacji przedmiotowego urządzenia.
 2. Zadanie praktyczne – składa się z 3 części:
  • podjecie ładunku z pierwszego pola odkładczego
  • transport ładunku przez bramkę na wysokości nieprzekraczającej wysokości bramki
  • odłożenie ładunku na drugie pole odkładcze

Lista nieprawidłowości, które mogą spowodować negatywny wynik egzaminu UDT z osbługi suwnic

Przykłady:

 • brak możliwości przeprowadzenia egzaminu zgodnie z wytycznymi i/lub brak warunków dla bezpiecznego przeprowadzenia egzaminu z przyczyn leżących po stronie wnioskującego
 • niezastosowanie lub niewłaściwe zastosowanie wymaganych środków ochrony indywidualnej
 • uderzenie ładunkiem o przeszkodę
 • nieznajomość układu sterowania urządzeniem (np. wykonywanie ruchów mechanizmów w sposób niekontrolowany, błędny)
 • ukośne ustawienie cięgien nośnych przed podniesieniem ładunku
 • niewłaściwe poruszanie się egzaminowanego względem transportowanego ładunku
 • niewykonanie lub tylko częściowe wykonanie zadania praktycznego
 • niewłaściwe zabezpieczenie urządzenia w pozycji kończącej pracę
 • brak obserwacji otoczenia podczas przeprowadzania części praktycznej egzaminu
 • doprowadzenie przez egzaminowanego do sytuacji potencjalnie niebezpiecznej, uszkodzenia (ładunku, urządzenia, elementów otoczenia), wypadku
 • przeciąganie ładunku podczas jego transportu.

Przygotowanie miejsca na część praktyczną

egzamin praktyczny UDT suwnice - nowe wytyczne
Przykłady pól odkładczych

egzamin praktyczny UDT suwnice - nowe wytyczne
Przykład bramki
egzamin praktyczny UDT suwnice - nowe wytyczne
Przykład konfiguracji trasy transportowej

Wszystkie informacje zaczerpnięto z https://www.udt.gov.pl/kwalifikacje-osob

Więcej na temat kursów obsługi suwnic znajdziesz tutaj.

Zapraszamy do kontaktu.

CENTRALA

BEHAP-BUD s.c. Eugeniusz Winiarski, Piotr Winiarski

ul. Przemysłowa 8
32-540 Trzebinia, Małopolska (przy trasie Kraków – Katowice)

Logo Behap-bud szkolenia zawodowe

 

Ta strona wykorzystuje pliki cookie.